• Експертни семинари

  Семинар:

  "НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

  19 март 2018 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  "ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

  9 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  16 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар: 

  НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

  30 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ"

  20 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Национален Семинар:

  "ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

  26 и 27 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
предишен семинар следващ семинар

Практически курс:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Обучение:

"ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

От 07 март - до началото на м. юни 2018 г.

Обучение:

Курсът е предназначен за юристи, икономисти, счетоводители, финансисти, студенти в изброените специалности, преводачи, както и за всеки, който има необходимост да използва финансов английски в ежедневната си работа или в обучението си. 

Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области като счетоводство, одит, банки, застраховане, несъстоятелност, корпоративни финанси, икономика и др.

Обучението се провежда от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото /ИДЛО/.

 

 

Семинар:

"НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

9 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

16 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

 

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

19 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари се приема на база изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Предвид множеството и съществени промени,които се предвижда да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов ЗМИП, който изцяло да отмени настоящия.

Предвижда се със закона да се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

26 и 27 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. 

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

30 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 
.
Партньори: