• Експертни семинари

  Сертифициран семинар:

  "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

  8 май 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП И ППЗОП

  8 април 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар: 

  КИБЕРСИГУРНОСТ

  15 април 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Курс за:

  ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  10, 11 и 12 април 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  17 април 2019 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Практически семинар:

"ПОДБОР И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ"

21 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Практически семинар:

Пазарът на труда поставя все по-големи предизвикателства пред работодателите: квалификацията на току-що завършилите обучението си е далеч от желаната, много от младите специалисти избират реализация в чужбина, а опитните професионалисти са внимателни при търсенето на промяна и имат все по-високи изисквания.

Очакванията на експертите по подбор на персонал за следващите години са пазарът на труда да продължи да бъде диктуван предимно от кандидатите. Всичко това налага компаниите от всички браншове и мащаби да се фокусират върху талантливите служители като буквално най-ценния си актив.

За да бъдат успешни, ръководителите имат нужда от постоянно развитие на уменията си за управление на хора от привличането, през ежедневната мотивация за постигане на резултати, до дългосрочното задържане. 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА"

25 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на защитата на конкуренцията.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 - Актуална европейска и национална правна рамка на конкуренцията

 - Забранени споразумения между предприятия

 - Правни последици от забранените споразумения

 - Производства пред КЗК и компетентните национални съдилища във връзка с установяване на антитръстови нарушения

 - Искове за вреди, причинени от нарушения на правото на конкуренцията (Директива 2014/104/ЕС)

 

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ"

28 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

2 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 08.05.

 

Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

8 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдат представени и основните моменти при обжалването на обществените поръчки, както и примери от практиката на КЗК и ВАС във връзка с проблемни моменти от възлагането на обществените поръчки.

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

10, 11 и 12 април 2019 г., в гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ"

15 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите.

Ще бъде представен опитът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР в предотвратяването и разкриването на киберпрестъпления и атаки.

Ще бъдат обсъдени въпроси като: как да се опазим от кибератаки, технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурността, как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно, как да предотвратим кражбите на самоличност.

 

Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ”

17 април 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност и стабилизацията на търговеца.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

На разискване ще бъдат подложени и проблемите на иска по чл. 694 от Търговския закон.

Ще бъде представено и разяснено Тълкувателно решение № 1/2017 г. от 03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС.

На семинара ще бъде разгледано и производството по стабилизация на търговеца през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

 

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

8 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

 
.
Партньори: