• Експертни семинари

   ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

  28 октомври 2019 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

  28 ноември 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

  19 ноември, гр. София

   
 • Експертни семинари

  ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

  31 октомври, гр. София

   

   
 • Експертни семинари

  Курс за:

  ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)

  6, 7 и 8 ноември, гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА

17 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 17 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.


МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 28 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 28.10

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО”

24 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП И ЗПК.

 

В тази връзка подробно ще бъде разяснена правната същност на потребителския кредит, сключването, формата и правното действие. Акцент ше бъде поставен и върху сключването на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.  

На семинара ще бъде разгледана и материята на търговската  несъстоятелност през призмата на Тълкувателно решение № 1/2017 ОТ 03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)

28 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

Предстои да влезе в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 28 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

29 октомври 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

31 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.  

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.


 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

6, 7 и 8 ноември 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ГРАЖДАНСКАТА КОНФИСКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

11 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан правният режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Ще бъдат представени както предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, така и общата характеристика на гражданската конфискация като правно явление

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП"

19 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на първо четене на 25 юли 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите предстоящи промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

28 ноември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Обучение:

"РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

2 декември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно ролята и функциите на длъжностните лица от Специализираните служби по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ще бъде направен задълбочен преглед на нормативните задължения на Специализираните служби по ЗМИП, като гарант на мерките, прилагани по Закона.

На семинара детайлно ще бъде разяснена процедурата по първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключовите рискови фактори

Ще бъде даден модел за създаване на вътрешните системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг. На семинара ще бъдат разгледани множество казуси и ефективни техники за надеждното управление на риска от изпиране на пари.

 
.
Партньори: