• Експертни семинари

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  21 февруари 2020 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

   ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

  10 февруари 2020 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

  ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГПК 

  29 януари 2020 г., гр. София

   

   
 • Експертни семинари

  ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

  5 февруари 2020 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

29 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Ще бъдат представени и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 17 ФЕВРУАРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: ГПК - 17.02

 

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

30 януари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)"

31 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

5 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ"

7 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани в цялост разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения, обнародван в бр. 98 на Държавен вестник от 13 декември 2019 г.

Приемането на нов ЗМГО се наложи във връзка с въвеждането в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

10 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.   

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО"

12 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

В центъра на семинара е поставена следната юридическа тематика:

 

 - Имуществено застраховане

 

 - Автомобилна застраховка „Каско“

 

 - Застраховане на професионална отговорност

 

 - Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение в практики на застрахователите и в съдебната практика

 

 - Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

 

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

17 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Ще бъдат представени и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

Практически курс:

"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ"

20 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Поставяне на цели и възлагане на работа, даване на обратна връзка, управление на проекти, преговори с клиенти и партньори – всички задачи на съвременния мениджър изискват професионални комуникативни умения.

На практика цялото работно време на един ръководител преминава в комуникацияговорене, слушане, писане и четене.

В динамичната среда, в която живеем и работим, комуникативните умения се оказват ключови за успеха и затова изискват постоянно развитие и подобрение.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

21 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 януари 2020 г. започна поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.


С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

26 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Обучение:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА"

27 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК"

23 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на въззивното обжалване по Гражданския процесуален кодекс.

 

Ще бъде направен анализ на изготвянето на доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, като ще бъдат разяснени съществените и несъществени изисквания към доклада – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.


На семинара ще бъдат разгледани и способите за защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство. Специално внимание ще бъде обърнато на изчерпателността на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба.
 

Ще бъде разгледано и постановяването на въззивното решение, като ще бъде направено разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.

 
.
Партньори: