• Експертни семинари

  Семинар:

  "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

  30 май 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR

  27 май 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар: 

  СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

  28 май 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Курс за:

  ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  12, 13 и 14 юни 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

  7 юни 2019 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) - 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ"

27 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Измина една година от започване прилагането на Регламент EU 2016/679. Какво се промени за тази една година? Как се разви защитата на личните данни на практика? Случи ли се това, което очаквахме след 25 май 2018 г.?

На всички тези въпроси ще се постараем да отговорим на семинара на 27 май 2019 г.!

На семинара ще бъдат представени и множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО"

28 май 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на семейното и наследственото право.


В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както общите положения на режима на имуществените отношения на съпрузите, така и законовия режим на общност, като ще бъде направена съпоставка по отменените СК/85 г. и СК/68 г. Специално внимание ще бъде обърнато на исковите производства по чл. 23,ал.1 СК/2009 г. , чл. 23,ал. 2 СК/2009 г., чл. 24, ал. 4 СК/2009 г.


Представени ще бъдат още особеностите при режима на разделност, като акцент ще бъде поставен върху исковото производство по чл.30, ал.1 СК/2009 г.


Във втората тематична част подробно разгледани ще бъдат общите положения на наследството и наследяването. 

 

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП"

30 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно разпоредбите на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и на Правилника за неговото прилагане и отговорностите, които те вменяват на задължените по закона лица.

На семинара ще бъде направен коментар на обнародваните на 7 май в бр. 37 на Държавен вестник промени в ЗМИП, както и на приетия на 16 май на второ четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 

Обучение:

"НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР"

3 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Обучение:

По време на обучението ще бъде представена новата Директива на Европейския парламент и на Съвета за авторското право в цифровия единен пазар. Ще бъдат разяснени очакваните стъпки за имплементиране разпоредбите на Директивата в българското законодателство.

Ще бъде направен и общ преглед на нормативната уредба на авторското право в България и по-специално разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона  за радиото и телевизията.

По време на обучението ще бъде бъде представена и актуална административна и съдебна практика във връзка със защитата на авторските права, ще бъде направен и анализ на практиката на Съда на ЕС по отношение на авторското право в дигиталната среда.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО"

7 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Семинар:

На семинара ще бъдат детайлно разгледани актуалните проблеми на застраховането, като акцент ще бъде поставен  както върху имуществените застраховки и застраховки на финансови рискове, така и върху застраховки на професионалната отговорност.

 

Подробно представени ще бъдат особеностите, засягащи автомобилната застраховка „Каско“. В тази връзка разгледани ще бъдат основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от Кодекса на застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато и на застраховка финансов и кредитен риск. Детайлно разгледана ще бъде и практиката на съдилищата и задължителна практика на ВКС.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО"

10 юни 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, погасителната давност, развалянето на двустранните договори и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

12, 13 и 14 юни 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

“ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЧСИ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ”

17 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection CiTY"

Семинар:

По време на семинара ще бъде подробно разгледано принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители.


Акцент ще бъде поставен както върху принудителното изпълнение на паричните вземания, така и върху секвестериумото и несеквестируемото имущество. Специално внимание ще бъде обърнато и на запора и възбраната. Разгледани ще бъдат също така прекратяването и приключването на изпълнението и изпълнителните способи.

 

 

 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 юни 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 
.
Партньори: