• Експертни семинари

   ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

  12 декември 2019 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  20 януари 2020 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

  17 януари 2020 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГПК 

  29 януари 2020 г., гр. София

   

   
 • Експертни семинари

  ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

  5 февруари 2020 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 Г. И 2020 Г. ПРОМЕНИ И ПРАКТИКА ПО ЗДДС. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г."

9 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат представени последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност.

Ще бъдат разгледани и множество практически въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.


 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

11 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 5 февруари. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 05.02.20

 


 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

12 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.   

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Национален Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП"

14 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки приети на първо четене от Народното събрание на 21 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, различните модули и начина на работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

 

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП"

17 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание и обнародван в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

20 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.


С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

29 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат представени предстоящите промени в Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене от Народното събрание на 29 март 2019 г.

Ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

30 януари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)

31 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат обсъдени текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

5 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

10 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.   

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 
.
Партньори: