• Експертни семинари

   ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

  3 октомври 2019 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

   
  НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

  19 септември, гр. София

   
 • Експертни семинари

  ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

  26 септември, гр. София

   
 • Експертни семинари


  ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

  24 септември, гр. София

   
 • Експертни семинари

  Обучение:

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ ПО ЗМИП

  16 септември, гр. София

   
 • Експертни семинари

  Семинар:

  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

  30 септември, гр. София

   
 • Експертни семинари

  Курс за:

  ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)

  6, 7 и 8 ноември, гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ"

19 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан проекта на нов Закон за марките и географските означения, приет от Народното събрание на първо четене на 27 юни.

Приемането на нов ЗМГО се налага във връзка с въвеждането в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

 

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

24 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат представени предстоящите промени в Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене от Народното събрание на 29 март 2019 г.

Ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

Семинар:

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

26 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно обнародваните в ДВ бр. 64, от 13.08.2019 г., промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване.

Ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Ще бъдат представени и международните аспекти и тенденции в развитието на регулацията на трансферното ценообразуване и какво можем да очакваме по темата в близко бъдеще.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)

27 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 27 септември експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 3 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 3.10

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП"

30 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на първо четене на 25 юли 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите предстоящи промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА

3 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 3 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 

Национален Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП"

7 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. 

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдe разяснен начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

На семинара ще бъдат разгледани и последните промени в ЗОП, публикувани на портала за обществени консултации на 5 септември!

 

Обучение:

"ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ"

9 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за откриване и предотвратяване на различните видове финансови измами във всички фирми и организации.

Обучението е практически ориентирано, с реални примери от практиката на лектора.

Ще бъдат споделени множество примери за разкриване на финансови измами от опита на лектора. Ще бъдат представени и ефективните подходи за разследване на финансови измами в т.ч. и препоръки за изграждане на ефективна система за превенция на финансовите измами „стъпка по стъпка”.


 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО”

24 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП И ЗПК.

 

В тази връзка подробно ще бъде разяснена правната същност на потребителския кредит, сключването, формата и правното действие. Акцент ше бъде поставен и върху сключването на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.  

На семинара ще бъде разгледана и материята на търговската  несъстоятелност през призмата на Тълкувателно решение № 1/2017 ОТ 03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

29 октомври 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

6, 7 и 8 ноември 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ГРАЖДАНСКАТА КОНФИСКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

11 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан правният режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Ще бъдат представени както предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, така и общата характеристика на гражданската конфискация като правно явление

 
.
Партньори: