• Експертни семинари

   ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

  12 декември 2019 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

  28 ноември 2019 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

  19 ноември, гр. София

   
 • Експертни семинари

   ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  25 ноември 2019 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

25 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.


С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

28 ноември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Семинар:

"ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ"

29 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Особено внимание ще бъде обърнато както на подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на административните съдилища, така и на фактическия състав на отговорността на държавата и общините. Акценти ще бъдат поставени върху допустимостта на иска, ответника по иска, отделянето на иска и прекратяването на производството по съединения иск. Детайлен преглед ще бъде направен и на съдебната практика на административните съдилища по чл. 1 ЗОДОВ.


Ще бъдат представени и подготвяните промени в ЗОДОВ - приети на първо четене от Народното събрание на 29 май.

 

 

Обучение:

"РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

2 декември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно ролята и функциите на длъжностните лица от Специализираните служби по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ще бъде направен задълбочен преглед на нормативните задължения на Специализираните служби по ЗМИП, като гарант на мерките, прилагани по Закона.

На семинара детайлно ще бъде разяснена процедурата по първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключовите рискови фактори

Ще бъде даден модел за създаване на вътрешните системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг. На семинара ще бъдат разгледани множество казуси и ефективни техники за надеждното управление на риска от изпиране на пари.

 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

5 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ЗАПЪЛНЕНИ! Следваща дата - 11 декември. За повече информация и регистрация: Доказване по ГПК - 11.12.19

 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 Г. И 2020 Г. ПРОМЕНИ И ПРАКТИКА ПО ЗДДС. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г."

9 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат представени последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност.

Ще бъдат разгледани и множество практически въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.


 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

11 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

12 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.   

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 
.
Партньори: