• Експертни семинари

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП 

  30 март 2020 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

   
  ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ

  23 март 2020 г., гр. София

   

   

   
 • Експертни семинари

  ПРОМЕНИТЕ В АПК, ЗОДОВ И ЗАНН

  3 април 2020 г., гр. София

   

   
 • Експертни семинари


  УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

  26 март 2020 г., гр. София

   
предишен семинар следващ семинар

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

26 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Обучение:

"УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"

27 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗПУПС"

19 март 2020 г., гр. София, парк-хотел “Витоша”

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

На семинара ще бъдат обстойно разгледани и последните промени в ЗПУПС, обнародвани в Държавен вестник бр. 13, от 14 февруари 2020 г.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК"

23 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на въззивното обжалване по Гражданския процесуален кодекс.

 

Ще бъде направен анализ на изготвянето на доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, като ще бъдат разяснени съществените и несъществени изисквания към доклада – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.


На семинара ще бъдат разгледани и способите за защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство. Специално внимание ще бъде обърнато на изчерпателността на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба.
 

Ще бъде разгледано и постановяването на въззивното решение, като ще бъде направено разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

26 март 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ"

27 март 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Национален Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)"

30 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 април 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) става задължително при възлагането на всички обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 30 март 2020 г., в столичния Парк хотел Витоша,експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. СЪОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В АПК С ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОДОВ И ЗАНН"

3 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На  семинара ще бъдат представени последните промени в Административнопроцесуалния кодекс и тяхното съотношение с промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и Закона за административните нарушения и наказания.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените в АПК, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство.

На семинара ще бъде представена и обширна съдебна практика по приложението на АПК, ЗОДОВ и ЗАНН.

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО. ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ"

6 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Детайлно ще бъде разяснена и процедурата по попълване и подаване на декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. 

 

Национален Семинар:

"ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

7 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

На семинара ще бъде разгледан обстойно процеса по електронно възлагане на обществени поръчки. От 1 април 2020 г., Националната електронна платформа ЦАИС ЕОП е задължителна при възлагането на всички обществени поръчки.

На семинара ще бъдат разяснени и последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, свързани с процеса по електронно възлагане на обществени поръчки.

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

8, 9 и 10 април 2020 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 
.
Партньори: