Лектори

Право

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - Съдия във Върховния касационен съд

Съдия във Върховния касационен съд

Борислав Белазелков е специалист по гражданско и гражданско-процесуално право с богат опит и в административното и търговското правораздаване с публикации в областта на изпълнителното право, правния режим на неправителствените организации, исковото производство, търговското право, правния режим на електронния документ и електронния подпис. От 1999 до 2008 г. е арбитър към Арбитражния съд при Българската Стопанска Камара.

 

Дългогодишен преподавател към СУ ,,Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет ,,Св.Св. Кирил и Методий”, Правната инициатива за образование и развитие, Центъра за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие и многобройни проекти, осъществявани в сферата на повишаване на професионалната квалификация и укрепване на капацитета на съдебната власт.

 

Член на Съюза на съдиите в България, неколкократно избиран за член на Управителния съвет, а през 2014 г. - и за негов председател.


Активен участник в изработването на множество законопроекти, сред които Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за нотариусите, Закон за особените залози, Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закон за банките, Закон за търговските марки и географските означения, Закон за топологиите на интегралните схеми, Закон за промишления дизайн, Валутен закон, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др.


 Учредител на ФРП. Член на Настоятелството до март 2012 г.

 

Като експерт към Фондацията участва в гражданскоправни изследвания в подкрепа на законодателството и съдебната практика, разработване на изследователски и обучителни методологии за повишаване и поддържане на професионалната квалификация на съдиите.

плюс

ГИНКА ХРИСТОВА - Адвокат, Международен Правен Център-ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University

Адвокат, Международен Правен Център-ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University

Адв. Гинка Христова е председател на Международен Правен Център, член на Софийска адвокатска колегия, нещатен преподавател към Hаrvard University, магистър по Право на ЕС към университета Нанси II.

 

Адвокат Христова е  член на Софийска Адвокатска Колегия (САК) от 2009 г. и към настоящия момент член на Дисциплинарния съд към САК.

 

Адвокат Христова има специализация към университета  Харвард, САЩ в сферата на кибер правото, както и успешно е преминала специализация към СОИС по Право на Електронната Търговия.От 2017 г. е организатор и преподавател на курса CopyrightX на университета Харвард за България. Тя е един от  малкото специалисти в България по дигитално право.

 

Автор на монографията “Феноменът Киберпрестъпност – Стратегия за борба и конкретни мерки” (Le phénomène “cybercriminalité”: Stratégie pour combattre la cybercriminalité et mesures concrètes (French Edition)”.

 

плюс

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА - Адвокат, сертифициран експерт по защита на личните данни, съдружник в АД „Димитров, Петров и Ко.”

Адвокат, сертифициран експерт по защита на личните данни, съдружник в АД „Димитров, Петров и Ко.”

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. От януари 2017 г. е сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP). Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка заинформационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

 


В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България.  В периода 2010 г. - 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и  „Електронни административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

плюс

ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София-град

Заместник-председател на Административен съд София-град

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”, както и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз.

 

От 12.07.2012 г. е Заместник председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ /разглеждана материя – ЗУТ, ЗКИР, ЗМГО, ЗОДОВ, ЗДС, ЗОбС, ЗЗДискр., ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗВОбр., ЗМВР, ЗДСл., ЗДАНС и др. над 40 законови и подзаконови нормативни актове/

 

Съдия Петрова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и в Международен правен център /ILAC/ по различни въпроси от компетентността на отделението, в което работи.


Професионалният път на съдия Петрова включва:

 

1999 - 2000 Експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма

 

2000 - 2001 Съдебен кандидат към СГС

 

2000 - 2002 Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката

 

2002 - 2007 Адвокат в САК

 

2007 - 2012 Съдия в Административен съд София-град 

плюс

Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ - Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.

Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също  консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.

Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).

 


Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията през май 2014 г.

Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

 

плюс

ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“

Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“

Г-н Цанев е Магистър по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, със специализация по „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“. 

Има допълнителни специализации в областите Строително законодателство, Дялови инвестиции, Банки и Финансови институции, Данъчно облагане, Финансов мениджмънт. 

Областите на експертиза на г-на Цанев са: Търговско право, Банково и финансово право, Строителство и недвижими имоти, Договори за обществени поръчки, Облигационно право, Данъчно право.


 


Г-н Цанев е лектор по дисциплините: 
Строително законодателство, Договори за обществени поръчки, Данъчно облагане на сделки с недвижими имоти, Инвестиции в съоръжения за производство на енергия от ВЕИ, Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС.

 

Има редица публикации в специализирания печат в областта на обществените поръчки, строителното законодателство, инвестициите и данъчното облагане. 

плюс

СЛАВИ ТАНКЕИН - Юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност

Юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност

Слави Танкеин e юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност. Работи в областта на дигиталното право.

 

Слави участва в редица международни проекти в областта на киберсигурността, автор на множество статии по темата.


плюс

ВАЛЯ ГИГОВА - Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при ВАдв.С.

Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при ВАдв.С.

 

Адвокат Валя Гигова е завършила специалност право в ЮФ при СУ „Св.Климент Охридски”.

 

От 1994 г. До 1998 г. е Нотариус при Софийски районен съд, а от 1998 г. е адвокат от Софийска адвокатска колегия.

 

Член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Гигова е изготвила от името на Висшия адвокатски съвет становища и е представлявала Висшия адвокатски съвет по множество тълкувателни дела пред ВКС и ВАС.

 

 


Член на програмния съвет и лектор в Националния институт по правосъдие, лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев”, Лектор в семинари, организирани от Камарата на Частните съдебни изпълнители и други организации и институти.

 

Адвокат Валя Гигова е участвала в работните групи по измененията на Търговския закон от 2010 г., 2013 г., 2017 г., по измененията в ЗОЗ от 2017 г., по измененията в ГПК от 2017 г. и др.

 

Адвокат Гигова е изготвила от името на Висшия адвокатски съвет становища до Конституционния съд и е представлявала Висшия адвокатски съвет по следните конституционни дела:

                        - конст.д. № 12/2013 г. на КС на РБ (относно обявяване противоконституционност на § 14, ал. 2 и § 15 от ПЗР на ЗИД на ТЗ, обн. в ДВ, бр. 20/28.02.2013 г.)

                        - конст.д. № 7/2014 г. на КС на РБ (относно обявяване противо-конституционност на Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София)

плюс

Обществени поръчки

ЕЛЕНА ДИМОВА - Юрист, експерт по обществени поръчки

Юрист, експерт по обществени поръчки

Г-жа Елена Димова е Магистър по право. Преминала е обучение за обучители по ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, осъществено от Министерство на правосъдието на РБ и Кралство Испания, участвала е в обучения и работни срещи в областта на конкурентното право и обществените поръчки в страни-членки на ЕС.

 

От 2010 до 2016 г. г-жа Елена Димова заема позицията член на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

 

Г-жа Димова е автор на множество публикации в специализирания печат, свързани със законодателството, проблематиката и практиката на провеждането и обжалването на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Участва като лектор в редица Семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Консултант е на списание „ТЪРГОВСКО И КОНКУРЕНТНО ПРАВО” и е съучредител на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”.

плюс

ПЕТЯ НИКОЛОВА - Държавен експерт в АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Държавен експерт в АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Г-жа Петя Николова е дипломиран инженер по пътно строителство от УНИВЕРСИТЕТА ЗА АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ и Магистър по Финансов Мениджмънт от УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО.

 

През трудовия си стаж е заемала длъжности като проектант, експерт в дирекция “Ликвидация и несъстоятелност” в МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, а от м. септември 2004 г. до момента е държавен експерт в дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Г-жа Николова регулярно участва в работни групи, свързани с подготовка и промяна на нормативни актове в областта на обществените поръчки, както и в изготвянето на наръчници и практически ръководства по прилагане на законодателството.


Член е на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 


Специализирала е по въпросите на обществените поръчки в Италия, Унгария, Полша и Литва.


Г-жа Петя Николова има множество участия като лектор в семинари, организирани от АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ и други публични и частни институции. 

плюс

ИВАЙЛО СТОЯНОВ - Главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

Главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

Г-н Стоянов е Бакалавър по Управление – УНСС, специалност “Стопанско управление и администрация” и Магистър по Икономика – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий, специалност “ФИНАНСИ”.

Сертифициран вътрешен одитор е на системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 ÖHMI EuroCert GmbH – Magdeburg. Г-н Стоянов е сертифициран водещ одитор на системи за управление на качеството ISO 9001:2000 Moody International – 2008 г.

 Професионалния опит на г-н Стоянов включва заемането на позиции на Вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Вътрешен одитор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Ръководител на вътрешния одит - “В и К” ЕАД – София, държавен експерт в Дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, главен експерт и началник отдел “Предварителен контрол” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.  В момента г-н Стоянов заема позицията – главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки.

 

Г-н Стоянов е член на Международния институт на вътрешните одитори - (IIA), Член на управителния съвет и секретар на Националния синдикат на икономистите и одиторите в България – КНСБЧлен на Работна група 30 „РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС” към Съвета по европейски въпроси и Министерство на външните работи на РБ. Член е на комитета за наблюдение на Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, както и на Постоянния консултативен комитет на КС на КНСБ по обучение, квалификация и проекти.

 

Г-н Стоянов регулярно провежда курсове и обучения в областта на практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Областите на експертиза на г-н Стоянов са: управление и контрол на обществените поръчки, финанси и вътрешен одит, системи за управление.

плюс

МАРИАНА КАЦАРОВА - директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България

директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България

Мариана Кацарова е завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1998 г., специалност "Право".


От 2000 г. до 2005 г. работи последователно като младши, старши и главен експерт-юрисконсулт в АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, чийто правоприемник е АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

От 2005 г. до м. март 2011 г. заема длъжността началник отдел "Методология на одитната дейност" в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България, а от м. март 2011 г. е директор на дирекция "Правно-нормативно осигуряване".Г-жа Кацарова е редовен участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Целият и професионален стаж и опит са в областта на одита и финансовия контрол с тясна специализация в областта на обществените поръчки.


Автор е на множество публикации и лектор по теми на поредица от обучения, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор

плюс

Мениджмънт и Маркетинг

ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. - Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби

Владислав Цветанов има 20 годишен управленски опит в български и мултинационални фирми в секторите международна спедиция, логистика, дистрибуция, туризъм, реклама, банково дело и бързооборотни стоки.

Понастоящем е бизнес консултант и ментор в областите: мениджмънт, маркетинг и продажби; лектор на семинарни обучения. Разработва дисертация на тема „Управление на растежа чрез интернационализация на дейността“ към катедра „Предприемачество“, УНСС, София. Управляващ партньор е на Академия за Лидери, като споделя част от мениджърския си опит на: www.academy-for-leaders.bg. Помага на личности и компании да постигат по-високи резултати.


Владислав Цветанов е магистър по Маркетинг и Мениджмънт. И въпреки, че практиката е неговото амплоа, твърдо вярва, че:

„Практиката без теория е куца,

теорията без практика – сляпа!


Областите, в които Владислав Цветанов е най-полезен, са:
 Лидерски и мениджърски умения, Кариерен мениджмънт и менторство, Управление растежа на компанията, Интернационализация на дейността, Стратегически маркетинг, Управление на маркетинга, Оценка на бизнес идеи, Разработване и внедряване на бизнес идеи.

плюс

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА - Управленски консултант

Управленски консултант

Антония Кръстева е консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании.

Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.


 


Сред позициите, които е заемала са: Директор на Е7 Фондация за управление на енергийната ефективност, учредена от RWE AG, Германия; Старши вицепрезидент и прокурист на Е.ОН България ЕАД, отговарящ за обслужване на клиентите; Директор на компанията за международни платежни услуги iPAY International с регионални офиси в Полша, Румъния, Чехия и Унгария, дъщерна компания на СИСТЕК Холдинг АД; съветник на Борда на директорите на чешката Energo-Pro a.s. и Член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД.

 

Като консултант и лектор, Антония се е специализирала в три основни области, в които според нея, всички български компании имат значителен потенциал за подобрение: организация, управление на хора и обслужване на клиенти.

 

Антония е магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.

плюс

ЖЮСТИН ТОМС - Експерт дигитален маркетинг

Експерт дигитален маркетинг

ЖЮСТИН ТОМС - експерт онлайн маркетинг, един от пионерите в България. Дългогодишен преподавател по дигитални комуникации в НБУ и частни колежи, лектор насеминари и корпоративни обучения на тема онлайн медии, PR, маркетинг и реклама в интернет в България и чужбина. 

Активно работи за развитието на уеб в страната. Жюстин Томс е автор на 12 книги по темите онлайн медии, маркетинг и уеб присъствие.      Жюстин е един
от водещите експерти и предприемачи у нас в областта на онлайн медиите и онлайн маркетинга. Създава и управлява уеб агенцията ABC Design and Communication от 1998 година.

Автор е на 12 книги по темите онлайн медии и маркетинг, уеб присъствие, редица изследвания и статии в специализирани издания, като някои от последните са: „Интернет рекламата. Мисията възможна” (Сиела, 2005), „Онлайн маркетинг. Мисията още по-възможна” (Сиела, 2007) в съавторство с Горица Белогушева, „Уеб сайтът. Мисията задължителна” (Сиела, 2009) в съавторство с Горица Белогушева, „Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката” (Сиела, 2010) в съавторство с Денислав Георгиев, „Инструменти за социални мрежи” (Сиела, 2011) в съавторство с Камелия Георгиева, „Основи на успешния бизнес” (Сиела, 2012) в съавторство с Поли Козарова.

Създател на онлайн медийната група „Аз медиа” от 2001 година, която включва едни от най-посещаваните сайтове Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, LudiMladi.bg.От месец юни 2011 година медийната група е част от портфолиото на Инвестор.бг. 

Жюстин Томс е основател и организатор на конкурса за най-добър български сайт и най-добро интернет присъствие „БГ Сайт” (www.bgsite.org) от 1999 година насам. Конкурсът се провежда всяка година с цел стимулиране развитието на българското онлайн пространство, издигане на стандарти в родния уеб и промотиране на най-добрите проекти. 

Жюстин Томс е експерт в изготвяне на цялостни концепции за изграждане на уебсайтoвe и онлайн присъствие. Специалист в сферата на интерактивната реклама, онлайн маркетинг, медийното планиране за интернет, имейл маркетинга и Web 2.0.

Автор е на публикации в печатни бизнес издания и своя страница в списание „.Net”, откакто излиза на български език. 

плюс

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ, Ph.D. - Експерт и консултант в областта на брандинга и стратегическите комуникационни решения

Експерт и консултант в областта на брандинга и стратегическите комуникационни решения

Д-р ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ е експерт в управление и развитие на бранда. Управляващ партньор в „Brand in trend“, агенция специализирана в бранд изследванията и потребителско поведение. От 2010 г. е редовен преподавател в Нов български университет с курсове по изграждане и развитие на търговски марки, комерсиална комуникация, маркетинг мениджмънт, управление на ритейла и пазарни изследвания. Темите, по които развива изследователската си работа са стойностен маркетинг, ефективност на бранд комуникацията, повишаване значимостта на търговските марки и стратегии по отношение на потребителското изживяване. Сред компаниите, по чиито проекти е работил, са такива от телекомуникациите, козметиката, игрите на късмета, бързооборотните стоки, детски играчки. Негови изследователски материали са публикувани на английски и български език в електронни издания и сборници, както и в специалната рубрика за бранд комуникация на сайта на световната изследователска организация – ESOMAR.

Като резултат от над 8 години работа върху практиките в бранд мениджмънта и комуникациите Димитър издава монографията „Семиотични изследвания на търговската марка“ (2017 г.), посветена на социалните корени на търговската марка и инструментите за изследване на бранд разпознаваемостта и имиджа. Също така е и автор на учебен курс върху основите на маркетинга в търговията на дребно (2017 г.), съдържащ стратегически концепции и казуси от практиката на управлението на магазинните формати и асортимента, брандиране на търговски вериги и частни продуктови марки, комуникационната функция на витрините и мърчандайзинга.

Димитър Трендафилов е доктор в областта на развитието на търговските марки, създаването на стойност на съвременните пазари и особеностите на комерсиалната комуникация. През 2005 г. се дипломира като магистър-юрист в правния факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". В последствие завършва магистърската програма “Бизнес администрация” в Нов български университет със специализация в управлението на маркетинга и развитието на търговската марка, защитавайки магистърска теза върху позиционирането на търговската марка чрез изграждане и комуникиране на имидж и идентичност (дек. 2009 г.). 

плюс

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ - Психолог, обучител в мениджмънт тематика

Психолог, обучител в мениджмънт тематика

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ –  психолог и обучител с над 20 годишен опит. Сред основните му професионални дейности се нареждат воденето на тренинг-групи и психологическото консултиране.

Обучавал се е при утвърдени представители на множество авторитетни школи в психотерапията и груповата работа и има сертификати от обучения по Невролингвистично програмиране, Семейни констелации,  Позитивна терапия, Краткосрочна терапия, Юнгианска психоанализа.В началото на своята кариера е работил е като основен обучител по редица проекти  в неправителствения сектор на фондации като Отворено общество, Отворено образование, Партньори България, Междуетническа инициатива за човешки права, Демократична мрежа, Асоциация „Дебати”, Глобални библиотеки...     

През последните 15 години Людмил Стефанов насочва професионалните си ангажименти и интереси като психолог към сферата на бизнеса. Обучавал е както смесени групи от хора на управленско ниво, така и групи формирани от екипи на различни нива вътрешно фирмено обучение. Сферите на тези фирми  са различни, а някои от клиентите му са АЕЦ „Козлодуй“, фирма „Стомана“-Перник, фирма „ФИЛКАБ”, „Информационно обслужване“ АД, EVN-България, ЧЕЗ-България, „БАЛКАНСТАР”, „Авто плюс”, „Сани Конс”, „Явлена”, „Адрес”, „NSF Euro Consultants”  и др.

Основните теми, по които е обучавал хора от сферата на бизнеса са: „Работа в екип”, „Лидерски умения и мотивация на персонала“,  „Водене на работни срещи”, „Справяне с кризи и конфликтни ситуации”, „Презентации и убедително говорене пред публика”,  „Търговски диалог при обслужването на клиенти”, „Типове трудни клиенти и справяне с тях”, „Водене на ефективни преговори“,  „Комуникативни умения при работа с клиенти по телефон“, „Водене на делова кореспонденция“ и др.

 

плюс

АНА ДИНКОВА - Експерт по корпоративни комуникации и дигитален PR

Експерт по корпоративни комуникации и дигитален PR

АНА ДИНКОВА - експерт по корпоративни комуникации с над 14-годишен професионален опит. Съосновател е на trinitix – агенция за дигитален маркетинг и комуникации. Участва в организацията на първите TEDxMladostWomen конференции у нас.

Ана води обучения по дигитален PR, бизнес етикет, изграждане на личен стил и публичен образ, работа с медии. Автор на свободна практика за издания като сп. Твоят бизнес и Cosmopolitan. Води рубрика за бизнес етикет в сп. Икономист, автор е на рубриката Ана & Cofe’ Society в онлайн изданието WebCafe.bg.


 Започва кариерното си развитие в неправителствения сектор – в Атлантическия клуб в България. Заема различни отговорни позиции в няколко големи български и международни корпорации, сред които Райфайзенбанк (България) ЕАД и Първа инвестиционна банка.


Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски" с магистърска степен по „Политология" и специализация по „Международни отношения" в същия университет. Следва и „Международно право" в Institut international des droits de l'homme René Cassin, Страсбург. „Комуникации и публична реч" в Laboratorio internazionale della comunicazione, Италия. „Комуникации и военно-граждански отношения" в The Laster B. Pearson Canadian International Peacekeeping Training Centre, Канада.


плюс

Корпоративни финанси

НИКОЛАЙ ВУТОВ - финансов експерт, бизнес консултант, лектор в катедра „Финанси” на УНСС

финансов експерт, бизнес консултант, лектор в катедра „Финанси” на УНСС

Г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ е финансов експерт с 15-годишен професионален опит във финансовото управление и анализа на български фирми и предприятия.
 

Г-н ВУТОВ притежава диплома - Магистър „Контрол и анализ на фирмената дейност” – Стопанска академия „Д.А.Ценов”, със специализация „Управленски бизнес анализ”.
 

От 2007 г. до днес, г-н ВУТОВ е преподавател в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, катедра „Финанси”.

 В своята професионална кариера г-н Вутов е работил с предприятия от разнообразни сектори на българската икономика. Заемал е различни позиции в няколко компании, между които „Пластхим” ЕАД, „Пром Комерс”, Инвестиционен холдинг „Корпорация Развитие”, „Интрансмаш инженеринг” АД, „Вазов институт”, като компетенциите му са в областта на:

Управлението на фирмата, Финансовия анализ и контрол, Разработването на модели за финансови анализи, Контрола и анализа на финансовите потоци, Анализ и оценка на инвестиционни обекти и проекти, Разработването на системи за управление, контролинг системи и информационни сиситеми за оперативен анализ, Управлението на взаимооношенията с държавни и финансови институции.
 

В своя професионален опит като финансов експерт г-н ВУТОВ е консултирал или управлявал проекти свързани с:

Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи-ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на системи за управление и контролинг системи.
 

В момента г-н Вутов успешно управлява собствена консултантска компания, занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз.

плюс

РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ - финансов експерт, преподавател по „Финансов мениджмънт” в СУ „Св. Климент Охридски” и City University Washington - България

финансов експерт, преподавател по „Финансов мениджмънт” в СУ „Св. Климент Охридски” и City University Washington - България

Радослав НЕДЯЛКОВ е Магистър „Стопанско управление” - Стопански Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, с допълнителни специализации по: Корпоративни финанси - Лондон, 2000 г. и Финансов мениджмънт - Париж, 2001 г.

 

Г-н Недялков e финансов експерт и инвестиционен консултант с 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление на български и международни компании.Започва кариерата си като Младши одитор в консултантска и одиторска компания АФА, като от 1998 до 2004 година последователно заема позициите: Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена, Управител на Инвестиционно Дружество “Надежда”, Главен Финансов Директор на Gatcombe Park Venture Capital, London, Управляващ мениджър за България на Ексел Асошиейтс – Pizza Hut Franchisee в България. От 2007 г. до днес е Управляващ съдружник в консултанска компания АСФА.

В своята професионална кариера г-н Недялков е консултирал и провел обучения по Финансов мениджмънт на служителите от компании като: МТЕЛ, Кавен Орбико, Хлебозаводи Корн, Тандем В, Wondergroup, Райкомерс, Балканстрой, Феър Плей Интернешънъл, Овергаз Инк, Еasy Asset Management, Промобил, UNDP България, Насърчителна Банка, ОББ.

О
т 1997 г. до 2015 г. е Старши Асистент по Корпоративни финанси в Стопанския Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бил е лектор в City University Washington - България по дисциплините: Корпоративни финанси, Финансов Анализ и Стратегически Мениджмънт. Лектор е по Дългосрочно финансиране  и Икономическата добавена стойност (EVA) -  Международен банков институт.

Г-н Недялков регулярно провежда курсове и обучения по тематиката: Бюджетиране, Финансов Мениджмънт, Финансов Анализ, Финанси за ръководители, Стратегически мениджмънт.

плюс

ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM, MBA - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Евгени Господинов е експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ с повече от15 години опит в мултинационални и български компании и отрасли (машиностроене, горива, бързооборотни стоки).

Г-н Господинов притежава степен „Магистър по икономика” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, диплома - след висше образование (postgraduate diploma) – „Маркетинг и мениджмънт” от Средиземноморския Агрономически Институт (MAICh) в Хания, Гърция и „Магистър бизнес администрация” (MBA) от Case Western Reserve University (CWRU) в Кливланд, Охайо, САЩ.

Притежава Висша Диплома по Счетоводство и Бизнес (Advanced Diploma in Accounting and Business) от Асоциацията на Дипломираните Експерт Счетоводители на Обединеното Кралство (АССА).

 


От 2003 г. Евгени Господинов е дипломиран „Експерт по управленско счетоводство” (СМА) сдопълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” (CFM) през 2004 г. от Института за управленско счетоводство (IMA) на САЩ.

През своята професионална кариера г-н Господинов е заемал позиции с нарастваща степен на отговорност и обхват на всички аспекти на вътрешнофирмения анализуправление на оборотния капиталбюджетиранецелеполагане и управление на представянетовътрешен контролизграждане и подобрение на процеситеоценка на инвестициикорпоративно финансиране. Сред тях са: финансов анализатор в Дженерал Електрик (GE) Унгария, където успешно защищава Зелен Пояс за Шест Сигми (Six Sigma) управление на процесите, експерт финанси в Айгер Инженерингмениджър бюджетиране и вътрешнофирмена отчетност в Ромпетрол Българияфинансов директор в Престиж 96 и Подемкран.

Евгени Господинов е ръководил успешни проекти за ценообразуванебизнес интелиджънс,статистическо управление на запаситеуправление на производствен капацитетвнедряване на бизнес информационна система.

Евгени Господинов е преподавал дисциплините „Управленски финанси” и „Количествени методи в управлението” в Училище по мениджмънт на Нов български университет.

Г-н Господинов води курсовете на „ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” - „Анализ и контрол на фирмените разходи. Системи за управленско счетоводство. Техники за бюджетиране” и„Управление на оборотния капитал на фирмата”.

плюс

ПЕТКО ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт, преподавател в УНСС, член на УС на БАУД

Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт, преподавател в УНСС, член на УС на БАУД

Д-р Петко Вълков притежава повече от 10 години опит в областта на капиталовите пазари и инвестиционното банкиране. Той притежава докторска степен по икономика от Университета за Национално и Световно Стопанство, където чете лекции в областта на фондовите пазари и корпоративното управление.

Д-р Вълков е Изпълнителен директор на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е лицензирано през 2005 г. Дружеството управлява девет договорни фондове и портфейли на индивидуални и институционални инвеститори. Д-р Вълков притежава сертификати заинвестиционен консултант и брокер на ценни книжа, издадени от Комисия за финансов надзор. Той притежава и сертификат за оценител на финансови инструменти и финансови предприятия, издаден от Агенция за приватизация.Д-р Вълков е член на Съвета на директорите на Българската асоциация на управляващите дружества в България.


Д-р Вълков е бил гост-лектор в Институт за следдипломна квалификация към УНСС, Нов Български Университет, Американски университет в България.


Д-р Вълков има редица публикации в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и световната икономика.

В професионалния си опит д-р Вълков е участвал в структурирането и управлението на управляващи дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел. Участвал е като мениджър в първични и вторични публични предлагания на акции и облигации.

 

плюс

Европейско финансиране

арх. БЕЛИН МОЛЛОВ - бивш Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството

бивш Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството

Арх. Белин Моллов е завършил архитектура във Висшия инженерно-строителен институт в София през 1969 г. От началото на 2001 г. до 19 август 2002 е Заместник министър на Регионалното развитие и благоустройството, отговорен за Териториално и селищно устройство, кадастър, геодезия и картография, държавната собственост и жилищната политика. От септември 2004 до септември 2005 е Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, Програмен ръководител на програма ФАР и Секторен ръководител на програма ИСПА в МРРБ.От септември 2005 е Съветник към политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Специализирал е “Местно самоуправление и публична администрация” в университета на Южна Каролина в САЩ и Американската информационна агенция за международно сътрудничество в Балтимор, а също така в университета в Кеймбридж, Великобритания по Европейска политика за земеползване, Националния център за регионално и пространствено планиране в Сеул, Корея по развитие и обновяване на градовете и Европейския иститут по публична администрация в Маастрихт по политиките на Европейския съюз. Член е на Залцбургския семинар по урбанизъм и архитектура.

 

От 1991 до 1995 г., като началник управление в МРРБ е участвал активно в разработването на нормативната база и провеждането на реформата в местното самоуправление и административно-териториалното устройство. Национален координатор е в разработването и прилагането на Европейската стратегия за добро управление на местно ниво, като участва в разработването на национален доклад към Съвета на Европа по тази тема.

 

Консултирал е разработването на десетки общински планове за развитие, областни стратегии и регионални планове за периода 2007 – 2013 г. Участвал е в разработването на Националната стратегия за регионално развитие.

 

Преподава „Организационни проблеми на структурните фондове” в магистърски програми на Софийския Университет „Климент Охридски”, Бургаския университет „Асен Златаров”, Варненсия университет „Черноризец Храбър” и Югозападния университет в Благоевград.

плюс

ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА - Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти, експерт финансиране на проекти

Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти, експерт финансиране на проекти

Елеонора Негулова е основател и председател на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес и председател на УС на Националното Сдружение за управление на проекти.

Г-жа Негулова има значителен опит в подготовката и управлението на проекти по програмите ФАР, Програма за подкрепа на Бизнеса в България, Румъния, Турция и Хърватска; Прогрес; Леонардо да Винчи; Шеста Рамкова Програма; Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год.; ОП ”Конкурентоспособност”; ОП ”Развитие на човешките ресурси”;  ИНТЕРРЕГ ІІ и ІІІ; ОП ”Регионално Развитие”.Член е на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. и председател на Постоянната Работна Група по Ос 3 на ПРСР, член на постоянната работна група по Ос 4 на Комитета за наблюдение на ПРСР. Основател е на GLOBAL COMPAC на ООН в България, член е на Съвета на Браншовите организации, на Форума на Жените предприемачи и е Бизнес дама на България за 1999 г.

 

Елеонора Негулова е дългогодишен лектор на обучения за предоставяне на практически знания и умения за подготовка и управление на проекти. Лектор-обучител за работа с Европейските фондове и по-специално с ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ. Притежава богат опит в консултирането на финансирането на проекти за производство на енергия от ВЕИ по Европейските фондове и други Програми.

 

Притежава опит в подготовката на проекти на нормативни актове, автор е на многобройни доклади/анализи върху бизнес средата в България и Югоизточна Европа и е съ-автор на Хартата на малкия и среден бизнес.

плюс

ДАНИЕЛА Т. КУЗМАНОВА - Сертифициран Ръководител Проекти

Сертифициран Ръководител Проекти

Г-жа Кузманова е Магистър по публична администрация - ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Публична администрация” и ”Магистър по педагогика - ПУ „Паисий Хилендарски”. Г-жа Кузманова е „Сертифициран Ръководител на Проекти” – ниво C на Международната асоциация по управление на проекти IPMA, със сертификат № BPMA.C.01.0012, валиден до 25.03.2016 г. Има допълнителни Сертификати за Вътрешен одитор по системи за управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2008 и Сертификат „Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС”, издаден от Национално сдружение по управление на проекти (НСУП).Областите на експертиза на г-жа Кузманова са: консултации, изготвяне и управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз по програми предоставящи средства за лица от частния сектор на българската икономика – ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 

Г-жа Кузманова има дългогодишен опит в консултирането, изготвянето и управлението на проекти, финансирани от ЕО, лектор е по покани в множество обучения по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ПРСР, както и лектор и модератор в семинари и обучения, провеждани по покана на общини, местни инициативни групи и обучаващи организации.

 

Управител е  на консултанска компания  „ЕЛИТ ПАРТНЕР КОНСУЛТ“, член е на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (БАУП).

плюс

-

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: