Семинар:

"НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА" - 24 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На 9 януари 2020 г. на уеб-страницата на Държавна агенция “Национална сигурност” бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От тази дата тече 6-месечния срок по ЗМИП, за изготвяне на вътрешни правила по закона от страна на задължените лица.

Целта на настоящия семинар е да представи резултатите от Националната оценка на риска, както и да подпомогне задължените по закона лица в изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

На семинара ще бъдат представени и последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, резултат от т.нар. 5-та Директива за мерките срещу изпиране на пари, обнародвани в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати и с предстоящите промени в ЗМИП, резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

 - Рисковите фактори в Националната оценка на риска

 - Матрицата на риска

 - Приложимостта към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице

 - Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила

 - Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила

 - Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите

 - Методологията на комплексната проверка

 - Текущия контрол - установяване на времевите интервали за извършването му

 - Изготвянето на клиентските досиета

 - Установяването на правилата за обучение на служителите

 - Изготвянето на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила

 - Комуникацията на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално нивоЛектор на семинара е:

Георги Денборов

 

 Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на париСеминарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции

 - Застрахователни дружества

 - Лизингови дружества

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества

 - Пенсионноосигурителни дружества

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 - Нотариуси

 - Правни консултанти

 - Частни съдебни изпълнители

 - Брокери на недвижими имоти

 - Търговци на едро

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска целТакси за участие в семинара:


245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20 февруари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Нац. оценка на риска. Вътрешни правила-24.02.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: