Национален Семинар:

"ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ" - 14 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Национален Семинар:

На семинара ще бъде разгледан детайлно процеса по електронно възлагане на обществени поръчки, стартирал от 1 януари 2020 г. 

Ще бъдат представени и последните промени в Закона за обществените поръчки, обнародвани в Държавен вестник бр. 102 от 31 декември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на промените свързани с:

 

 - Определянето на прогнозната стойност на поръчката

 

 - Решението за откриване на процедура и новите задълженията при публикация в РОП

 

 - Съдържанието на Профила на купувача

 

 - Изискванията към участниците и мерките за доказване на надеждност

 

 - Подизпълнителите и режима на третите лица

 

 - Създаването на методика за оценка на офертите

 

 - Провеждането на открита процедура и публично състезание

 

 - Квалификационните системи

 

 - Събирането на оферти с обява и поканата до определени лица

 

 - Издаването на решение за класиране и избор на изпълнител

 

 - Сключването и изменението на договор за обществена поръчка

 

 - Основанията за отстраняване на участник в процедурата

 

 - Основанията за прекратяване на процедурата

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, различните модули и начина на работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Конкретно ще бъдат разгледани: приложното поле на задължението за ползване на платформата, обособяването на електронна преписка за възлагане, подаването на документи чрез платформата, работата на комисията и разглеждането и оценка офертите, комуникацията с участниците.

 

 

Лектор на семинара е:

 Цветелина Василева


- ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 


Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).Таксата за участие включва:
лекционни и презентационни материали  по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 9 януари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Електронни обществени поръчки - 14.01.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: