Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП" - 17 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание и обнародван в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.


Сред основните промени са:

 - Разширяване на категориите задължени по закона лица

 - Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки

 - Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни

 - Промени на правилата касаещи действителните собственици

 - Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове

 - Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове

 - Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти

 - Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности

 - Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска

 - ДругиВъв втората част на семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на ЗМИП, сред които:

 - Мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

 - Организацията и контролът по тяхното изпълнение

 - Извършването на комплексна проверка на клиентите

 - Отговорностите за събиране и изготвяне на документи и друга информация

 - Отговорностите за тяхното съхраняване

 - Оценка на риска от изпиране на пари

 - Разкриването на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти

 - Разкриването на друга информация за целите на законаЛектор на семинара е:

Георги Денборов

 

 

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

 


Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции

 - Застрахователни дружества

 - Лизингови дружества

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества


 - Пенсионноосигурителни дружества

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 - Нотариуси

 - Правни консултанти

 - Частни съдебни изпълнители

 - Брокери на недвижими имоти


 - Търговци на едро

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска целТакси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 14 януари 2020 г.


Файлове:


PDFПрограма-Промени в ЗМИП-17.01.2020

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: