Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 Г. И 2020 Г. ПРОМЕНИ И ПРАКТИКА ПО ЗДДС. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г." - 9 декември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат представени последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност.

Ще бъдат разгледани и множество практически въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.Сред промените в ЗКПО, които ще бъдат разгледани са:

- Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
   - Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

   - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

   - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

   - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

   - Предприятия без дейност

   - Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

   - Хибридни несъответствияСред темите по ЗДДС, които ще бъдат представени са:

 - Новите моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС – обсъждане на разпоредбите, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

 - Практика на НАП при неподаване на заявление за регистрация в срок

 - Практика на НАП при неправилно данъчно третиране на доставките в контекста на правото на данъчен кредит на получателя

 - Корекции на данъчен кредит – прилагане на чл.73, чл.79а и чл.79б от ЗДДС в контекста на практиката на СЕС

 - Режим на касова отчетност – Наредба Н-18 и промените, влизащи през ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

 


На семинара ще бъдат разгледани множество въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г., сред които:

- Данъчни постоянни разлики

-Данъчни временни разлики

- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели

- Данъчен амортизационен план


- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

- Данъчно третиране на дивиденти


- Данък върху разходите


Лектори на семинара са:

Димитър Войнов

- ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен експерт, лектор и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

 

Георги Денборов 

- Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облаганеТакси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 


(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на данъчното облагане!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 4 декември 2019 г.

 

Файлове:


PDFПрограма-Промени в ЗКПО и ЗДДС. Годишно приключване-09.12.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: