Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП" - 19 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на второ четене на 14 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.


Сред промените, които се предвиждат са:

 - Разширяване на категориите задължени по закона лица

 - Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки

 - Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни

 - Промени на правилата касаещи действителните собственици

 - Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове

 - Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове

 - Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти

 - Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности

 - Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска

 - ДругиВъв втората част на семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на ЗМИП, сред които:

 - Мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

 - Организацията и контролът по тяхното изпълнение

 - Извършването на комплексна проверка на клиентите

 - Отговорностите за събиране и изготвяне на документи и друга информация

 - Отговорностите за тяхното съхраняване

 - Оценка на риска от изпиране на пари

 - Разкриването на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти

 - Разкриването на друга информация за целите на законаЛектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на париСеминарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции

 - Застрахователни дружества

 - Лизингови дружества

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества


 - Пенсионноосигурителни дружества

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 - Нотариуси

 - Правни консултанти

 - Частни съдебни изпълнители

 - Брокери на недвижими имоти


 - Търговци на едро

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска целТакси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 ноември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Промени в ЗМИП-19.11.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: