Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП" - 19 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на второ четене на 14 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.


Сред промените, които се предвиждат са:

 - Разширяване на категориите задължени по закона лица

 - Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки

 - Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни

 - Промени на правилата касаещи действителните собственици

 - Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове

 - Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове

 - Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти

 - Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности

 - Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска

 - ДругиВъв втората част на семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на ЗМИП, сред които:

 - Мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

 - Организацията и контролът по тяхното изпълнение

 - Извършването на комплексна проверка на клиентите

 - Отговорностите за събиране и изготвяне на документи и друга информация

 - Отговорностите за тяхното съхраняване

 - Оценка на риска от изпиране на пари

 - Разкриването на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти

 - Разкриването на друга информация за целите на законаЛектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на париСеминарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции

 - Застрахователни дружества

 - Лизингови дружества

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества


 - Пенсионноосигурителни дружества

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 - Нотариуси

 - Правни консултанти

 - Частни съдебни изпълнители

 - Брокери на недвижими имоти


 - Търговци на едро

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска целТакси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 ноември 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Промени в ЗМИП-19.11.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: