Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА - 17 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 28 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 28.10


Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както от възложителите, така и от изпълнителите на обществени поръчки.

 

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др.

 

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от  Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

 

 

На 17 октомври, в столичния Парк хотел Витоша, експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 


Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

 

 - Модулите и функционалностите в системата

 

 - Видовете потребители и регистрация

 

 - Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител

 

 - Участието в обществената поръчка като стопански субект

 

 - Създаване и подготовка на оферта

 

 - Подаване на искане за разяснение

 

 - Подаване на оферта

 

 - Отваряне и оценка на подадените оферти

 

 - Работата на оценителната комисия

 

 - Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация

 

 - Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията

 

 - Изборът на изпълнител

 


Ще бъдат представени и допълнителните функционалности на ЦАИС ЕОП – възможностите за извършване на промени и изменения по публикувани поръчки, особеностите при работа с поръчки с обособени позиции, спецификите при работа с многоетапните обществени поръчки, особеностите при рамковите споразумения, динамичните системи за покупки и квалификационните системи.

 

 

Лектори на семинара са:

 

 

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

 

 Митко Пасков    МИТКО ПАСКОВ – Бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с дългогодишен опит в провеждане на обучения на Възложители за работа с платформата Negometrix.Такси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Местата за участие в представянето са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП
.


МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 28 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 28.10 


Файлове:


PDFПрограма - Представяне на ЦАИС ЕОП - 17 октомври 2019 г.
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: