Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП" - 30 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно разпоредбите на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и на Правилника за неговото прилагане и отговорностите, които те вменяват на задължените по закона лица.

На семинара ще бъде направен коментар на обнародваните на 7 май в бр. 37 на Държавен вестник промени в ЗМИП, както и на приетия на 16 май на второ четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

На 8 януари, в бр. 3 на Държавен вестник, беше обнародван и новия Правилник за прилагане на ЗМИП. С правилника се доразвиват разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и се определя начина за прилагането на предвидените в ЗМИП мерки.Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на париСеминарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции

 - Застрахователни дружества

 - Лизингови дружества

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества

 - Пенсионноосигурителни дружества

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 - Нотариуси

 - Правни консултанти

 - Частни съдебни изпълнители

 - Брокери на недвижими имоти

 - Търговци на едро

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска целТакси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 май 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-ЗМИП-30.05.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: