Обучение:

"ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ" - 22 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Обучение:

Целта на обучението е да подпомогне задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, в изготвянето на вътрешните правила по ЗМИП. Срокът за изготвяне на вътрешните правила и изпращането им за утвърждаване в ДАНС е до 12 май 2019 г.

 

На обучението ще бъдат изяснени:

 - Целите на изготвянето на вътрешните правила

 - Задължението за изготвяне на вътрешни правила

 - Условията и реда за приемането на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС

 - Реда за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС

 - Контрола и санкциите при неизпълнение на задълженията по ЗМИП

 - Реда за включване във вътрешните правила на данни и информация за оценките, системите, механизмите по Правилника за прилагане на ЗМИП

 

 

В обучението ще бъдат детайлно разгледани изискванията към съдържанието на вътрешните правила и ще бъдат дадени практически насоки за тяхното изготвяне.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 - Определянето на критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти

 - Определянето на реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари

 - Създаването на система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му

 - Изграждането на вътрешната система по чл. 42 от ЗМИП

 - Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите

 - Утвърждаването на правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние

 - Определянето на условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация

 - Установяването на правилата за организиране и работа на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП

 - Установяването на правилата за обучение на служителите в специализираната служба и на останалите служители на задълженото лице

 - Установяването на процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители на задълженото лице за нарушения на ЗМИП и актовете по прилагането му

 - Определянето на правилата за извършване на оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП

 

 

Обучител на семинара е:

 

Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА – член на Софийска адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско - Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНСТакси за участие в обучението:


265 лв. за един участник и 235 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпиране на пари
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 април 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Вътрешни правила по ЗМИП-22.04.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: