Обучение:

"ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ" - 22 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Обучение:

Целта на обучението е да подпомогне задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, в изготвянето на вътрешните правила по ЗМИП. Срокът за изготвяне на вътрешните правила и изпращането им за утвърждаване в ДАНС е до 12 май 2019 г.

 

На обучението ще бъдат изяснени:

 - Целите на изготвянето на вътрешните правила

 - Задължението за изготвяне на вътрешни правила

 - Условията и реда за приемането на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС

 - Реда за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС

 - Контрола и санкциите при неизпълнение на задълженията по ЗМИП

 - Реда за включване във вътрешните правила на данни и информация за оценките, системите, механизмите по Правилника за прилагане на ЗМИП

 

 

В обучението ще бъдат детайлно разгледани изискванията към съдържанието на вътрешните правила и ще бъдат дадени практически насоки за тяхното изготвяне.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 - Определянето на критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти

 - Определянето на реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари

 - Създаването на система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му

 - Изграждането на вътрешната система по чл. 42 от ЗМИП

 - Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите

 - Утвърждаването на правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние

 - Определянето на условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация

 - Установяването на правилата за организиране и работа на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП

 - Установяването на правилата за обучение на служителите в специализираната служба и на останалите служители на задълженото лице

 - Установяването на процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители на задълженото лице за нарушения на ЗМИП и актовете по прилагането му

 - Определянето на правилата за извършване на оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП

 

 

Обучител на семинара е:

 

Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА – член на Софийска адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско - Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНСТакси за участие в обучението:


265 лв. за един участник и 235 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпиране на пари
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 април 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма-Вътрешни правила по ЗМИП-22.04.19

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: