Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП" - 8 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша


Сертифициран семинар:

Местата за участие в семинара са изчерпани - следваща дата по темата - 30 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 30.05.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, който беше обнародван на 8 януари, в бр. 3 на Държавен вестникС правилника се доразвиват разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и се определя начина за прилагането на предвидените в ЗМИП мерки

Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

Възприетият подход за приемането на изцяло нов Закон, който да отмени предишния такъв се налага предвид множеството и съществени промени, които се правят по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари. Приемането на новия закон създаде необходимост за всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по прилагането им.

 


Лектори на семинара са ключови експерти по ЗМИП:


ИВАН КАВРЪКОВ 
– управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

 

ДИАНА КАМЕНОВА – директор на дирекция "Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в Първа инвестиционна банка


Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции 

 - Застрахователни дружества 

 - Лизингови дружества 

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества 

 - Пенсионноосигурителни дружества 

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти 

 - Нотариуси 

 - Правни консултанти 

 - Частни съдебни изпълнители 

 - Брокери на недвижими имоти 

 - Търговци на едро 

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска цел

 


За организаторите:


Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари 
е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - https://amlcenter.org 

АЛСАС ООД 
е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - https://alsas.net 

EXPERT EVENTS 
е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори - www.legaconsulting.orgТакси за участие в семинара:

265 лв. за един участник и 245 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!

 


Местата за участие в семинара са изчерпани - следваща дата по темата - 30 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 30.05.


Файлове:


PDFПрограма - Нов ЗМИП - 8 май 2019 г.

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: