Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО И ЗАЩИТАТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ" - 15 март 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на вещното право и защитата на правото на собственост.

 

В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както придобивните способи и давността, така и титулите за собственост. Акцент ще бъде поставен върху придобиването на недвижими имоти от частноправни субекти чрез правни сделки и върху придобиването на недвижими имоти от частно правни субекти  чрез оригинерни способи - чл. 79 ЗС, като специално внимание ще бъде обърнато на практиката на ВКС. Представени ще бъдат и спецификите при установяване на правото на собственост на частноправни субекти, които черпят права от държавата или общините. Подробно разяснено ще бъде и значението на нотариалните актове и актовете за държавна и общинска собственост.


Разяснени ще бъдат и особеностите при признаването и възстановяването на правото на собственост върху одържавено и отчуждено имущество. Акцент ще бъде поставен върху защитата на правото на собственост върху възстановени по реституционните закони недвижими имоти, като отново ще бъде разгледана практиката на ВКС.


Във втората тематична част подробно разгледана ще бъде защита на правото на собственост върху поземлени имоти, урегулирани с подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ. Разяснени ще бъдат вещноправните последици от одобряването на подробен устройствен план по чл. 16 ЗУТ. Представени ще бъдат и особеностите при защитата на правото на собственост при непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план по чл. 16 ЗУТ – чл. 134а ЗУТ, като специално внимание ще бъде обърнато на Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016г. по т.д.№ 8 от 2014 г. на ВКС ОСГК.


Подробно разгледани ще бъдат още задълженията на общините за осигуряване на равностойни имоти за всички имоти, засегнати от непълнотата или грешката и особеностите на спогодбите по чл. 134а, ал.4 ЗУТ за уреждане на отношенията, произтичащи от неизправянето на установената непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план по чл. 16 ЗУТ.


Акцент ще бъде поставен и върху сервитутите и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели. В тази връзка разгледани ще бъдат видовете поземлени сервитути, защитата на правото на собственост по административен ред при налагане на ограничения на собствеността за благоустройствени цели и исковата защита на правото на собственост срещу всяко неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост (негаторния иск по чл. 109 ЗС).  Специално внимание ще бъде обърнато на  Тълкувателно решение №4 от 06.11.2017г. по т.д. № 4/2015г. на ВКС ОСГК.Лектори на семинара са:


 - ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА–  съдия във Върховния касационен съд

 - ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА  - адвокат в Софийска адвокатска колегия 

 


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 21 февруари 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 21 февруари 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 11 март 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар - Вещно право - 15 март 2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: