Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП" - 7 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel


Сертифициран семинар:

Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 08.05.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, който беше обнародван на 8 януари, в бр. 3 на Държавен вестник. С правилника се доразвиват разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и се определя начина за прилагането на предвидените в ЗМИП мерки

Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

Възприетият подход за приемането на изцяло нов Закон, който да отмени предишния такъв се налага предвид множеството и съществени промени, които се правят по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари. Приемането на новия закон създаде необходимост за всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по прилагането им.

 


Лектори на семинара са ключови експерти по ЗМИП:


ИВАН КАВРЪКОВ 
– управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

 

АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица


Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 - Банки и финансови институции 

 - Застрахователни дружества 

 - Лизингови дружества 

 - Инвестиционни посредници и управляващи дружества 

 - Пенсионноосигурителни дружества 

 - Счетоводители, одитори и данъчни консултанти 

 - Нотариуси 

 - Правни консултанти 

 - Частни съдебни изпълнители 

 - Брокери на недвижими имоти 

 - Търговци на едро 

 - Възложители на обществени поръчки

 - ЮЛ с нестопанска цел

 


За организаторите:


Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари 
е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - https://amlcenter.org 

АЛСАС ООД 
е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - https://alsas.net 

EXPERT EVENTS 
е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори - www.legaconsulting.orgТакси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!


Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 08.05.


Файлове:


PDFПрограма - Нов ЗМИП - 7 март 2019

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: