Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО" - 25 февруари 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.

Акцент ще бъде поставен върху измененията, които засягат общия статут на лицата, разпространяващи застрахователни или презастрахователни продукти. Внимание ще бъде обърнато както на  изискването за публичност, така и върху вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Разгледани ще бъдат още както новите изисквания за разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти, общите принципи за възнагражденията на разпространителите на застрахователни продукти и мониторинга на пазара на застрахователни продукти, така и новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти и новите изисквания за квалификация и добра репутация на служителите, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти.

Специално внимание ще бъде обърнато на посредниците в застраховането и презастраховането. Детайлно ще бъдат разгледани общите положения, условията за регистрация и  новите изисквания за управление и контрол на застрахователните продукти от застрахователните посредници.

Изменения в статута и изискванията за дейността на застрахователните брокери и  застрахователните агенти също ще бъдат поставени на детайлен преглед по време на семинара. В тази връзка разгледани ще бъдат изискванията за квалификация и добра репутация и лимитите на задължителна застраховка "Професионална отговорност".

Подробно ще бъдат разгледани и изискванията към дейността и начина на регистрация на  посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Разяснение ще бъде направено и както по отношение на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги на застрахователни и презастрахователни посредници, така и по отношение на режима на извършване на дейност в Република България от застрахователни и презастрахователни посредници от друга държава членка и режима на дейност на застрахователни и презастрахователни посредници от Република България в друга държава членка.

Детайлно разгледани ще бъдат и изискванията за предоставяне на информация, относно застрахователния продукт и задълженията за предоставяне на допълнителна информация за ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с инвестиционни застрахователни продукти.

Подробно представени ще бъдат още правомощия на КФН и административнонаказателните разпоредби. 

Измененията във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ също ще бъдат поставени на разглеждане по време на обучението.Лектор на семинара ще бъде:
 

 

 - СТЕФАН КЮРКЧИЕВ –  съдия в Софийски градски съд – Гражданско отделение

 

Такси за участие в семинара:

 

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 21 февруари 2019 г.


Файлове:


PDFПрограма Семинар- КЗ - 25.02.2019

PDFПредставяне на лектора
Регистрация
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: