Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО" - 21 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар:

На семинара ще бъдат представени последните промени в Закона за устройство на територията (ДВ бр. 1, от 3.1.2019 г.) и актуалните проблеми на устройството на територията и строителството.

Разгледани ще бъдат както особеностите по отношение на застрояването за поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, така и водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения.

 

Представени ще бъдат актуалните промени в процедурата по съгласуване на подробните устройствени планове с експлоатационните дружества и новите основания за изменение на действащ общ и подробен устройствен план. Акцент ще бъде поставен и върху промените в процедурните правила по допускане на измененията.

 

На разглеждане ще бъдат поставени и парцеларните планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община, в границите на една област или на територията на повече от една област - чл. 124а, ал.9 (нова) ЗУТ.

 

 

Представени ще бъдат още изменението на устройствените планове с цел съобразяване на предвижданията им с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9 (нова) ЗУТ, отчуждаването и/или ограничаването на правото на собственост върху поземлените имоти въз основа на влязъл в сила парцеларен план и измененията в процедурите по предоставяне на изходни данни и за определяне на условията за присъединяване на новите строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Акцент ще бъде поставен и върху „служебните визи“ по чл. 140а (нов) ЗУТ.

 

 

Подробно разяснение ще бъде направено и по отношение на взаимодействието между промените в ЗУТ и измененията и допълненията в други закони приети през 2018 г. (Закон за енергетиката, Закон за горите, Закон за местните данъци и такси и др.). В тази връзка ще бъдат разгледани вещноправният и административноправният режим на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места, правният статут на уличните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – изграждане, изместване, присъединяване и сградните отклонения. 

 

Ще бъде направено детайлно сравнение с правния режим на линейните енергийни обекти по Закона за енергетиката след изменението му обн. ДВ бр. 83 от 9.10.2018 г., промените в Закона за горите относно сервитутите в горски територии и декларирането и данъчното  облагане на заварени (търпими) и новопостроени сгради и постройки (промените в чл. 14, чл. 15 и чл. 18 ЗМДТ).

 

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на съдебния контрол по ЗУТ. Ще бъдат преставени основни положения като: оспорване на актовете по устройство на територията и разрешаване на строителството, оспорване на актовете по незаконно строителство и мълчаливият отказ. Специално внимание ще бъде обърнато на исковите производства и измененията в законодателството.Лектори на семинара ще бъдат:
 

 

 - ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА –  адвокат, експерт в областта на устройството на територията и строителството

 - ЛЮБКА ПЕТРОВА –  заместник-председател на Административен съд София-град

 


Такси за участие в семинара:

 

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 18 февруари 2019 г.

 


Файлове:


PDFПрограма Семинар ЗУТ - 21.02.19

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: