Семинар

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО” – 15 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, непозволеното увреждане, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

По отношение на непозволеното увреждане акцент ще бъде поставен върху общата забрана да се вреди,  поведение (действие или бездействие), противоправност,  вреда и причинна връзка. Ще бъде разгледана и отговорността за чужди действия, вредите от вещи, вредите от трудова злополука и професионалното заболяване, отговорността на държавата  и общините за вреди и отговорността за разноски и злоупотребата с права.

Специално внимание ще бъде обърнато и на особеностите при погасителната давност. Ще бъде разгледана както нейната правната същност (искова и изпълнителна давност), така и възраженията за унищожаемост и за прихващане и предметът на делото по иск за оспорване на вземането като погасено по давност.  Подробно разяснение ще бъде направено и по отношение на нейното начало, протичане, спиране и прекъсване. Акцент ще бъде поставен и върху отказа от изтеклата давност и давностните срокове.

Засегнати ще бъдат и практически проблеми при определяне на размера на неустойката, намаляването на неустойката поради прекомерност, нищожността на клаузата за неустойка и погасителната давност при претенциите за неустойка. Подробно разгледана ще бъде и актуална практика на ВКС, включително постановени Тълкувателни решения по спорове, касаещи претенции за неустойка.Лектори на семинара са:

 

- БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

- МИХАИЛ МАЛЧЕВ – съдия Районен съд – Дупница

 

 

Такси за участие в семинара:

 

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.Срокът за регистрация за участие в семинара е до 11 февруари 2019 г.

 


Файлове:


PDFПредставяне на лекторите

PDFПрограма Облигационно право - 15.02.2019
Регистрация
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

.
Партньори: