Семинар:

“ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 22 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Народното събрание на 4 октомври.

 

Основната цел на промените е осигуряването на условия за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

 

Голяма част от промените са свързани с въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

 

Със ЗИД на ЗОП се въвеждат съществени изменения в изключенията от приложното поле на закона, стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, реда за връчване на решения от страна на възложителя, изменения в начина за определяне на сроковете за получаване на оферти, промени в техниките и инструментите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, промени в основанията за отстраняване на кандидати и участници от процедурата, значителни промени в реда за осъществяване на контрола по ЗОП, промени в административнонаказателните разпоредби.

 

 

Сред останалите промени в Закона за обществените поръчки са:

 

 - Отпадане на възможността в РОП да се публикува информация, преди публикуването ѝ в ОВ на ЕС

 

 - Задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача и договорите за подизпълнение

 

 - Създаване на възможност за повторно използване на представен в предходна процедура е-ЕЕДОП

 

 - Промени в правилата за провеждане на електронен търг

 

 - Въвеждане на възможност за електронни разплащания

 

 - Прецизиране на разпоредбите свързани с упълномощаването, определянето на прогнозната стойност и прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП

 

 - Въвеждане на възможност да се използва опитът на трето лице, като ресурс с нематериален характер

 

 - Промени в условията и реда за вклюване или замяна на подизпълнители

 

 - Промени във връзка с правилата за изменение на условията по процедурата

 

 - Промени в правилата за възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица

 

 

Лектори на семинара са:

 

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки

 


Такси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 19 октомври 2018 г.


Файлове:


PDFПрограма-Семинар-Промени в ЗОП-22.10.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: