Семинар:

“ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 22 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Народното събрание на 4 октомври.

 

Основната цел на промените е осигуряването на условия за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

 

Голяма част от промените са свързани с въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

 

Със ЗИД на ЗОП се въвеждат съществени изменения в изключенията от приложното поле на закона, стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, реда за връчване на решения от страна на възложителя, изменения в начина за определяне на сроковете за получаване на оферти, промени в техниките и инструментите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, промени в основанията за отстраняване на кандидати и участници от процедурата, значителни промени в реда за осъществяване на контрола по ЗОП, промени в административнонаказателните разпоредби.

 

 

Сред останалите промени в Закона за обществените поръчки са:

 

 - Отпадане на възможността в РОП да се публикува информация, преди публикуването ѝ в ОВ на ЕС

 

 - Задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача и договорите за подизпълнение

 

 - Създаване на възможност за повторно използване на представен в предходна процедура е-ЕЕДОП

 

 - Промени в правилата за провеждане на електронен търг

 

 - Въвеждане на възможност за електронни разплащания

 

 - Прецизиране на разпоредбите свързани с упълномощаването, определянето на прогнозната стойност и прилагане на изключенията от приложното поле на ЗОП

 

 - Въвеждане на възможност да се използва опитът на трето лице, като ресурс с нематериален характер

 

 - Промени в условията и реда за вклюване или замяна на подизпълнители

 

 - Промени във връзка с правилата за изменение на условията по процедурата

 

 - Промени в правилата за възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица

 

 

Лектори на семинара са:

 

- ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки

 


Такси за участие в семинара:


225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 19 октомври 2018 г.


Файлове:


PDFПрограма-Семинар-Промени в ЗОП-22.10.18

PDFПредставяне на лекторите
Регистрация
 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат”

  shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!

.
Партньори: