Данъчно облагане

 

В EXPERT EVENTS разбираме важността от познаването на нормативните актове за данъчно облагане за доброто финансово управление на фирмата.

Ние организираме семинари на тема данъчно облагане, както в случаите на изменения в данъчните закони, така и за запознаване с казуси от практиката в областта на данъчното облагане и овладяване на практически умения за данъчен мениджмънт.

На организираните от нас семинари разглеждаме практическото приложение на разпоредбите на: Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове и подзаконовите нормативни актове в областта на данъчното облагане.

Програмите на семинарите са практически насочени, с детайлно разясняване на материята и привеждане на множество казуси и примери от практиката.

Работим с компетентни лектори - представители на Националната агенция по приходите и Министерство на финансите,  утвърдени данъчни експерти и правни консултанти, познаващи практическото приложение на всички данъчни закони, които ще Ви предложат ефективни методи за решаване на сложни данъчни казуси и проблеми. 

 

Семинари
.
Партньори: