Корпоративни финанси

EXPERT EVENTS е партньор на "ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз" в организирането на обучения на тема: корпоративни финанси. 

Ние имаме амбицията да се наложим като лидер в организирането на семинари в областта на финансовото управление на фирмите и организациите.

 

Убедени сме, че разбирането на принципите на финансовата дейност на фирмата и компетентното финансово управление са в основата на корпоративния успех. От друга страна пропуските в областта на финансовия мениджмънт и недооценяването на важността на финансовото обучение са причината за провалите в стопанската дейност.

В EXPERT EVENTS вярваме, че дългосрочния пазарен успех може да се гради само върху стабилен фундамент от финансови и икономически познания, придобити от съчетаването на финансовата теория и практика.

 

Основните акценти в семинарите ни по корпоративни финанси поставяме върху:

 

- Принципите, целите и задачите на финансовия мениджмънт

 

- Финансовите отчети, паричните потоци и методите за техния анализ, ratio analysis

 

- Капиталова структура на фирмата, левъридж

 

- Стойността на парите във времето и методите за оценка на бъдещи парични потоци

 

- Способите за финансиране на фирмената дейност

 

- Методи за капиталово бюджетиране – нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, срок на откупуване, индекс на рентабилност

 

- Технология на инвестиционните решения – парични потоци на проекта, релевантните парични потоци, работен капитал, инвестиционен капитал, разходи за финансиране, про-форма финансови отчети на проекта, амортизации, NPV проекции, източници на стойност в проекта и прогнозен риск, сценарийни анализи и анализи на чувствителността, управленски опции и кризисно планиране

 

- Риск и възвръщаемост, теория на портфейла

 

- Управление на оборотния капитал, управление на ликвидността, управление на материалните запаси

 

- Кредитен мениджмънт и управление на кредитния риск

 

- Данъчно облагане и данъчен мениджмънт

 

- Сливания и придобивания

Семинари
.
Партньори: