Законодателни промени

 

Законодателните промени са важен компонент влияещ върху дейността и ефективността на бизнеса в България, държавните и общински институции. Честата промяна в нормативната уредба води до нуждата от съобразяване на дейността на бизнеса и институциите с промените, от разясняване на смисъла и тълкуването на новите разпоредби.

 

EXPERT EVENTS следи тенденциите и промените в нормативната уредба, като организира семинари фокусирани върху мащабните и значими промени в българското законодателство. Сред нормативните актове за чиито изменения организираме разяснителни семинари са:

 

- Нормативните актове в областта на обществените поръчки

 

- Търговския закон

 

- Закона за устройство на територията и съпътстващите го нормативни актове

 

- Гражданския процесуален кодекс

 

- Кодекса на труда и съпътстващите го нормативни актове

 

- Законодателството по опазване на околната среда

 

- Законодателството в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност

 

- Законодателството в областите на социалното и здравното осигуряване, в областта на данъчното облагане

 

- Финансовото законодателство


 

Като лектори на семинарите каним експерти участвали в разработването и приемането на измененията в нормативните актове, практици отговарящи за прилагането на разпоредбите и правни консултанти с богат опит в областта на промените.

 

 

Семинари
.
Партньори: