Семинари

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА"

11 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

По време на семинара подробно разгледан ще бъде новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в ДВ бр. 28 от 05.04.2019. Участниците ще бъдат детайлно запознати с института на търговската тайна и основните нормативни актове, които го уреждат. Разяснени ще бъдат понятието за търговска тайна и специфичните понятия и институти в Закона за защита на търговската тайна и в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета. 

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП"

30 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно разпоредбите на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и на Правилника за неговото прилагане и отговорностите, които те вменяват на задължените по закона лица.

На семинара ще бъде направен коментар на обнародваните на 7 май в бр. 37 на Държавен вестник промени в ЗМИП, както и на приетия на 16 май на второ четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

8 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

Местата за участие в семинара са изчерпани - следваща дата по темата - 30 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 30.05.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

2 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 08.05.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ"

11 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат представени в детайли обнародваните в Държавен вестник, бр. 17, от 26 февруари, промени в Закона за защита на личните данни. Ще бъде представена и практиката на Комисията за защита на личните данни по приложението на GDPR.

Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

7 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 08.05.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

25 февруари 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.


Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

21 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени промените в Закона за устройство на територията (ДВ бр. 1, от 3.1.2019 г.) и актуалните проблеми на устройството на територията и строителството. 

 

Разгледани ще бъдат както особеностите по отношение на застрояването за поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, така и водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения.

На семинара ще бъдат представени и актуалните проблеми на съдебния контрол по ЗУТ. Ще бъдат преставени основни положения като: оспорване на актовете по устройство на територията и разрешаване на строителството, оспорване на актовете по незаконно строителство и мълчаливият отказ. 

 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

4 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.


Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.


Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

18 февруари 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 2 април. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 02.04.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

14 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени!

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

3 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъде представен новият Закон за киберсигурност, обнародван в ДВ бр. 94, от 13 ноемвриВ този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.


 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС"

11 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

14 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

5 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Местата за семинара са запълнени. Следваща дата - 11 декември. За повече информация тук:  АПК - 11.12.

 

Семинар:

“ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

22 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Народното събрание на 4 октомври.

 

Със ЗИД на ЗОП се въвеждат съществени изменения в изключенията от приложното поле на закона, стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, реда за връчване на решения от страна на възложителя, изменения в начина за определяне на сроковете за получаване на оферти.

Сред останалите промени са тези за техниките и инструментите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, изменения в основанията за отстраняване на кандидати и участници от процедурата, значителни промени в реда за осъществяване на контрола по ЗОП, промени в административнонаказателните разпоредби.

 

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

12 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

На семинара ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Местата за семинара са изчерпани! Следваща дата: 5 ноември. За повече информация, тук:  АПК - 05.11.

 

Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И АДВОКАТУРАТА”

19 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множество и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в това число и отговорностите на задължените лица по смисъла на закона.

Настоящият семинар има за цел да разгледа и разясни в цялост задълженията по новия ЗМИП на лицата упражняващи адвокатска професия, като отговори на практическите проблеми възникващи при прилагането на закона.

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

20 септември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

 

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

25 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

 

 

Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

2 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван вече е в сила! 

Законът беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. 

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

 

Сертифициран семинар:

„НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ”

14 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван в ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. и вече е в сила!

Законът беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар
е специализиран за финансови институции и застрахователни компании с цел съобразяване дейността на тези институции с новите разпоредби на закона.

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

4 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Времето до 25 май 2018 г. изтича!

GDPR ще започне да се прилага съвсем скоро!

Не изчаквайте последния момент, а съобразете бизнеса си с разпоредбите на Регламента сега!

 

Семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ”

20 април 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи беше обнародван в ДВ на 6 март 2018 г. и вече е в сила!

Измененията, които се въвеждат със закона, се отнасят до изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. 


С новия закон се въвеждат значителни изменения в нормативната уредба на платежните услуги и платежните системи.

Семинарът, организиран от Expert Events, цели да изведе ключовите промени и да разясни възможните трудности и особености при прилагането на новия закон.

Групата за семинара е запълнена!

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

30 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

19 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари се приема на база изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Предвид множеството и съществени промени,които се предвижда да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов ЗМИП, който изцяло да отмени настоящия.

Предвижда се със закона да се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

 

Семинар:

"НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

9 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 от 2017 г. промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ"

20 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На 1 декември 2017 г., в бр. 96 на ДВ беше обнародван новия Закон за концесиите, приет окончателно от 43-то Народно събрание, предизвиквайки бурни реакции сред обществото и юридическите среди. Промените се отнасят до изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2014 г. и засягат ключови начала и принципи от досегашния Закон за концесиите.

Настоящият семинар цели да изведе ключовите промени и да разясни възможните трудности и особености при прилагането на новия Закон за концесиите.

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

5 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 


Групата за семинара е запълнена! 

 

Семинар:

"НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

12 януари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Семинар:

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

15 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 12 януари 2018 г. За повече информация - Промени в ГПК - 12.01.18 

 

Семинар:

„НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

11 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 15 декември, за повече информация: Промени в ГПК-15.12

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

8 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 

Семинар:

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR

24 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 8 декември, за повече информация: GDPR-08.12

 

Семинар:

“НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)”

17 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.


Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 24 ноември, за повече информация: GDPR-24.11

 

 
 • shoutbox

  Здравко Николов

  Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

  "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

  shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

.
Партньори: