Семинари

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

19 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Семинар:

"ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ"

5 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Особено внимание ще бъде обърнато както на подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на административните съдилища, така и на фактическия състав на отговорността на държавата и общините. Акценти ще бъдат поставени върху допустимостта на иска, ответника по иска, отделянето на иска и прекратяването на производството по съединения иск. Детайлен преглед ще бъде направен и на съдебната практика на административните съдилища по чл. 1 ЗОДОВ.


Ще бъдат представени и подготвяните промени в ЗОДОВ - приети на първо четене от Народното събрание на 29 май.

 

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО"

1 юли 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection CiTY"

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС, основания за придобиване правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Обучение:

"НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР"

3 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Обучение:

По време на обучението ще бъде представена новата Директива на Европейския парламент и на Съвета за авторското право в цифровия единен пазар. Ще бъдат разяснени очакваните стъпки за имплементиране разпоредбите на Директивата в българското законодателство.

Ще бъде направен и общ преглед на нормативната уредба на авторското право в България и по-специално разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона  за радиото и телевизията.

По време на обучението ще бъде бъде представена и актуална административна и съдебна практика във връзка със защитата на авторските права, ще бъде направен и анализ на практиката на Съда на ЕС по отношение на авторското право в дигиталната среда.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО"

10 юни 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, погасителната давност, развалянето на двустранните договори и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

 

Семинар:

“ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЧСИ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ”

17 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection CiTY"

Семинар:

По време на семинара ще бъде подробно разгледано принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители.


Акцент ще бъде поставен както върху принудителното изпълнение на паричните вземания, така и върху секвестериумото и несеквестируемото имущество. Специално внимание ще бъде обърнато и на запора и възбраната. Разгледани ще бъдат също така прекратяването и приключването на изпълнението и изпълнителните способи.

 

 

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

12, 13 и 14 юни 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

„ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“

20 май 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. АНАЛИЗ НА НАТРУПАНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ"

14 май 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Семинар:

На  семинара ще бъде разгледана натрупаната съдебна практика след последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

На семинара ще бъде представено и съотношението на промените в Административнопроцесуалния кодекс с последните промени в ГПК. Ще бъде направен и критичен преглед на измененията и допълненията в двата процесуални закона.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) - 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ"

27 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Измина една година от започване прилагането на Регламент EU 2016/679. Какво се промени за тази една година? Как се разви защитата на личните данни на практика? Случи ли се това, което очаквахме след 25 май 2018 г.?

На всички тези въпроси ще се постараем да отговорим на семинара на 27 май 2019 г.!

На семинара ще бъдат представени и множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

Обучение:

"ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

22 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Обучение:

Целта на обучението е да подпомогне задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, в изготвянето на вътрешните правила по ЗМИП. Срокът за изготвяне на вътрешните правила и изпращането им за утвърждаване в ДАНС е до 12 май 2019 г.

В обучението ще бъдат детайлно разгледани изискванията към съдържанието на вътрешните правила и ще бъдат дадени практически насоки за тяхното изготвяне.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпиране на пари.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО"

7 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Семинар:

На семинара ще бъдат детайлно разгледани актуалните проблеми на застраховането, като акцент ще бъде поставен  както върху имуществените застраховки и застраховки на финансови рискове, така и върху застраховки на професионалната отговорност.

 

Подробно представени ще бъдат особеностите, засягащи автомобилната застраховка „Каско“. В тази връзка разгледани ще бъдат основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от Кодекса на застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато и на застраховка финансов и кредитен риск. Детайлно разгледана ще бъде и практиката на съдилищата и задължителна практика на ВКС.

 

 

Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

17 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането - Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Тематиката на обучението е избрана по начин, който да снабди участниците с необходимите знания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти и уреждането на застрахователни претенции и разглеждането на жалби.

 

Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ”

17 април 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност и стабилизацията на търговеца.

Ще бъде представена актуална проблематика относно откриването на производството по несъстоятелност и Тълкувателно решение № 1/ 2017 г. от 03.12.2018 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСТК на ВКС.

На семинара ще бъдат разгледани и актуалните въпроси относно приемането на вземанията на кредиторите в търговската несъстоятелност, както и съотношението на исковете по чл. 637, ал. 3 ТЗ и чл. 694 ТЗ.

Ще бъде представена и тематиката относно събранията на кредиторите - предпоставки и провеждане; предоставяне право на глас; отмяна.

На семинара ще бъде разгледано и производството по стабилизация на търговеца през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО"

28 май 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на семейното и наследственото право.


В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както общите положения на режима на имуществените отношения на съпрузите, така и законовия режим на общност, като ще бъде направена съпоставка по отменените СК/85 г. и СК/68 г. Специално внимание ще бъде обърнато на исковите производства по чл. 23,ал.1 СК/2009 г. , чл. 23,ал. 2 СК/2009 г., чл. 24, ал. 4 СК/2009 г.


Представени ще бъдат още особеностите при режима на разделност, като акцент ще бъде поставен върху исковото производство по чл.30, ал.1 СК/2009 г.


Във втората тематична част подробно разгледани ще бъдат общите положения на наследството и наследяването. 

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА"

25 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на защитата на конкуренцията.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 - Актуална европейска и национална правна рамка на конкуренцията

 - Забранени споразумения между предприятия

 - Правни последици от забранените споразумения

 - Производства пред КЗК и компетентните национални съдилища във връзка с установяване на антитръстови нарушения

 - Искове за вреди, причинени от нарушения на правото на конкуренцията (Директива 2014/104/ЕС)

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО И ЗАЩИТАТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ"

15 март 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на вещното право и защитата на правото на собственост.

В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както придобивните способи и давността, така и титулите за собственост. Акцент ще бъде поставен върху придобиването на недвижими имоти от частноправни субекти чрез правни сделки и върху придобиването на недвижими имоти от частно правни субекти  чрез оригинерни способи - чл. 79 ЗС, като специално внимание ще бъде обърнато на практиката на ВКС

Лектори на семинара са: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА –  съдия във Върховния касационен съд и ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА - адвокат от Софийска адвокатска колегия 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

10, 11 и 12 април 2019 г., в гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

28 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на заповедното производство, касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд и КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

Семинар

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО"

15 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, непозволеното увреждане, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

6, 7 и 8 февруари 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Местата за курса са запълнени! Допълнителна дата - 10, 11 и 12 април. За повече информация, тук: Курс DPO -10-12.04

 

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

28 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми при прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, приети на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.


Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.


Местата за семинара са запълнени!

 

 

Семинар

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО"

15 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговското право.

В първите два панела ще бъде разгледаната темата за търговските сделки. Акцент ще бъде поставен върху неправомерните клаузи в потребителските договор.

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на особените залози. Освен акцент ще бъде поставен върху  проблемите по прилагане на ЗОЗ в светлината на Тълкувателно дело № 1/2015 год.

В рамките на семинара особено внимание ще бъде обърнато и на производството по несъстоятелност. Сред конкретните теми в тази област ще бъдат неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца. 

 

Семинар

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО"

12 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС, основания за придобиване правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

5, 6 и 7 декември 2018 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Местата за участие в курса са запълнени! Следващи дати 6, 7 и 8 февруари 2019 г. За повече информация и регистрация, тук: DPO-6-8.02.19

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

27 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Основният фокус на семинара е насочен към изясняването на текуща правна проблематика свързана с принудителното изпълнение на парични вземания.

Ще бъдат разгледани способите за насочване на изпълнението върху имуществото на длъжника и практическите проблеми свързани с обезпечаване на изпълнението.  

Ще бъдат обсъдени и практическите трудности при реализиране правото на кредитора да се удовлетвори от цялото секвестируемо имущество на длъжника

Специално внимание ще бъде отделено на особеностите при паралелно протичащите продажби и присъединяването на кредитори по тяхна молба и по право.
 

 

Семинар:

“GDPR И АДВОКАТУРАТА”

15 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Семинарът има за цел да разясни задълженията на адвокатите по Регламент EU 2016/679. Ще бъдат разгледани практическите проблеми при прилагането на GDPR и как разпоредбите на Регламента влияят и се съотнасят към упражняването на адвокатската професия.

На семинара ще бъдат приведени множество практически примери за прилагането на разпоредбите на GDPR, като ще бъдат разгледани в детайли трудностите, които се срещат в практиката при съобразяване на дейността на адвокатите с изискванията на Регламента.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

17 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

В обучението ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ"

20 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на касационното обжалване.

Пред  участниците ще бъдат изложени предназначението и основанията за касационно обжалване.

Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на съдебните решения, подлежащи на касационно обжалване (съдебни решения изключени от касационно обжалване) и определенията, подлежащи на касационно обжалване(определения, които не подлежат на инстанционен контрол, не подлежат на отделно обжалване и са изключени от касационно обжалване - ТР № 5/2015 ВКС, ОСГТК).

Ще бъдат разяснени и служебни задължения на съда при разглеждане на касационната жалба и на частната касационна жалба.

 

 

Семинар

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГПК"

19 септември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат представени актуалните проблеми в изпълнителното производство и в касационното обжалване, както и всички последни промени в ГПК, обнародвани в Държавен вестник на 07 август 2018 година.

При разглеждане на настъпилите последни промени в Гражданския процесуален кодекс акцент ще бъде поставен върху местната подсъдност на исковете на потребители, на искове за непозволено увреждане, когато се предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

 

 

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

12 септември 2018 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Семинар:

Семинарът има за цел да отговори на възникналите практически проблеми през първите месеци от прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

На семинара ще бъдат разяснени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, законопроектът за които беше внесен в Народното събрание през м. юли.

Лектор на семинара е: aдв. Десислава Кръстева – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP)

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

18 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

 На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в Държавен вестник промени в заповедното производство, в изпълнителното производство и в касационното обжалване.

 

Сред конкретните теми в областта на заповедното производство ще бъдат законовите изисквания за иницииране на производството по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, предпоставките за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение, както и възражението срещу издадените заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение. Ще бъдат разгледани и особеностите при иска по чл. 422 ГПК.

 

Измененията и допълненията в ГПК, касаещи изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО"

20 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”,

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните промени в трудовото законодателство и текущите проблеми на трудовото право.

 

Пред  участниците ще бъдат представените промените в Кодекса на труда от началото на годината до настоящия момент. Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на търговската несъстоятелност при неизплащане на трудови възнаграждения и невъзможност за прехвърляне на цяло предприятие или дялове от него при дължими и неплатени работни заплати. 

 

Разгледани ще бъдат и актуалните промени в Граждански процесуален кодекс и по-конкретно измененията в заповедното производство, даващи възможност за издаване на заповед за изпълнение при неплатени възнаграждения.

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С GDPR”

4 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми през първия месец от прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в националното законодателство във връзка с GDPR.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.

 

Трети пореден семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

27 юни 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети пореден семинар:

Поради големия интерес Expert Events обявява трета дата за провеждане на семинара!

В обучението ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

15 юни 2018 г., гр. София, х-л “Бристол Бест Уестърн”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани разнообразни актуални правни проблеми на защитата на потребителите.

Детайлно ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК. Ще бъде направен преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.

На семинара ще бъдат представени и способите за защита на потребителите в рамките на Европейския съюз, като ще бъде разгледан и новият пакет от законодателни мерки на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите и възможностите, които предоставя платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС).

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС"

29 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

По време на  семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс през призмата на практиката на Административен съд София - град и Върховния административен съд.

Вторият основен фокус на семинара е свързан с представяне на предстоящите промени в АПК, сред които са: промените в подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела и доказателствена тежест, новите правила в касационното производство.

 

 

Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ”

9 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на особените залози и регистърното производство по ЗОЗ.

Ще бъдат представени новите положения в Закона за особените залози относно учредяване на залозите. Последователно ще бъдат разгледани проблемите на отделните видове залози, на производството пред Централния регистър на особените залози, както и на изпълнението по реда на ЗОЗ.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

11 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Основният фокус на семинара е насочен към изясняването на текуща правна проблематика свързана с принудителното изпълнение на парични вземания.

Ще бъдат разгледани способите за насочване на изпълнението върху имуществото на длъжника и практическите проблеми свързани с обезпечаване на изпълнението.  

Ще бъдат обсъдени и практическите трудности при реализиране правото на кредитора да се удовлетвори от цялото секвестируемо имущество на длъжника.

Специално внимание ще бъде отделено на
особеностите при паралелно протичащите продажби и присъединяването на кредитори по тяхна молба и по право.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

8 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

27 април 2018 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

16 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

 

Вечерен практически курс:

“ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ”

22, 29 ноември и 6 декември 2017 г., от 18.30 до 20.00 ч., гр. София, зала "Б" на БТПП

Вечерен практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

Курсът ще се проведе на 22, 29 ноември и 6 декември 2017 г., от 18.30 до 20.00 ч.

 

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ И ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ”

27 ноември 2017 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостния процес по сключването и изпълнението на търговските договори. В програмата на курса се разглежда и неизпълнението на договорите, законовите последици от това и възможностите да се търсят обезщетения за неизпълнени договори.

Ще бъдат представени и спецификите на търговските преговори, юридическите правила за воденето на преговори, отговорността на преговарящите и техниките за решаване на проблеми при воденето на преговори.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Ще научите каква е силата на търговските обезпечения и как да ги използвате в практиката. Ще овладеете способи, чрез които да гарантирате вашите вземания и да предотвратите възникването на финансови загуби от недобросъвестни контрагенти. 

 

 

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ”

16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя практиката на търговските сделки – тяхното сключване, изпълнение, отговорността при неизпълнение и недействителността на търговските договори.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Лекторът ще сподели своя опит в областта на търговските сделки, способите за сключване на печеливши договори, предотвратяването на неизпълнението на сделките и успешните стратегии за благоприятен изход на съдебни спорове.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

15 ноември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

14 юли 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

31 март 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

„ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

25 април 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

В курса ще бъдат разгледани всички правни изисквания към сделките с недвижими имоти, в това число изискванията към сделките за наем, покупко-продажба и учредяване на право на строеж.

Специално внимание ще бъде отделено на воденето на преговори за сделки с недвижими имоти, на проблемите, които възникват при тях и на стратегиите и тактиките на преговаряне.

Ще бъде разяснен и режима за данъчно облагане на сделките с недвижими имоти, в т.ч. облагането на покупко-продажбата, сделките с парцели и учредяването на право на строеж. Ще бъдат представени правните способи за оптимизиране на данъчното облагане на сделките.

 

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

9 декември 2016 г., в гр. София, х-л „Arena di Serdica”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори - местата за семинара са изчерпани!

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

7 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори - местата за семинара са изчерпани!

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

15 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори. 

 
 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

 • shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

.
Партньори: