Архив

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП"

19 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на второ четене на 14 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)

14 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 14 ноември експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ГРАЖДАНСКАТА КОНФИСКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

11 ноември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан правният режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Ще бъдат представени както предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, така и общата характеристика на гражданската конфискация като правно явление


Семинарът се отлага за следваща дата!

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

6, 7 и 8 ноември 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

31 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.  

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.


МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

29 октомври 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)

28 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

Предстои да влезе в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 28 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 14 НОЕМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 14.11

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО”

24 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП И ЗПК.

 

В тази връзка подробно ще бъде разяснена правната същност на потребителския кредит, сключването, формата и правното действие. Акцент ше бъде поставен и върху сключването на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.  

На семинара ще бъде разгледана и материята на търговската  несъстоятелност през призмата на Тълкувателно решение № 1/2017 ОТ 03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА

17 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 17 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.


МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 28 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 28.10

 

Обучение:

"ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ"

9 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за откриване и предотвратяване на различните видове финансови измами във всички фирми и организации.

Обучението е практически ориентирано, с реални примери от практиката на лектора.

Ще бъдат споделени множество примери за разкриване на финансови измами от опита на лектора. Ще бъдат представени и ефективните подходи за разследване на финансови измами в т.ч. и препоръки за изграждане на ефективна система за превенция на финансовите измами „стъпка по стъпка”.


 

Национален Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП"

7 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. 

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдe разяснен начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

На семинара ще бъдат разгледани и последните промени в ЗОП, публикувани на портала за обществени консултации на 5 септември!

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА

3 октомври 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 3 октомври експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 17 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 17.10

 

Практически курс:

"КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ"

1 октомври, гр. София, ул. „Будапеща“ 92

Практически курс:

Комуникационни умения „ръководител-служител“ е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: „Академия за лидери – бизнес ръководители“. 

Ефективната комуникация между ръководители и служители се счита за ключова предпоставка както за растежа на фирмата (отдела), така и за укрепване на екипния дух, повишаване на мотивацията и подобряване на микроклимата във фирмата.

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ – 5-ТА ДИРЕКТИВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗМИП И ППЗМИП"

30 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на първо четене на 25 юли 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите предстоящи промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на  сега действащия ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)

27 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 27 септември експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 3 ОКТОМВРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК: ЦАИС ЕОП - 3.10

 

Семинар:

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

26 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно обнародваните в ДВ бр. 64, от 13.08.2019 г., промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване.

Ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Ще бъдат представени и международните аспекти и тенденции в развитието на регулацията на трансферното ценообразуване и какво можем да очакваме по темата в близко бъдеще.

 

Семинар:

"ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

24 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат представени предстоящите промени в Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене от Народното събрание на 29 март 2019 г.

Ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ"

19 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан проекта на нов Закон за марките и географските означения, приет от Народното събрание на първо четене на 27 юни.

Приемането на нов ЗМГО се налага във връзка с въвеждането в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

 

 

Обучение:

"РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

16 септември 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно ролята и функциите на длъжностните лица от Специализираните служби по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ще бъде направен задълбочен преглед на нормативните задължения на Специализираните служби по ЗМИП, като гарант на мерките, прилагани по Закона.

На семинара детайлно ще бъде разяснена процедурата по първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключовите рискови фактори

Ще бъде даден модел за създаване на вътрешните системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг. На семинара ще бъдат разгледани множество казуси и ефективни техники за надеждното управление на риска от изпиране на пари.

 

Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

11, 12 и 13 септември 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането - Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Съдържанието на обучението покрива всички теми по Раздел I от Приложение № 3 от КЗ.

С оглед изискванията на Кодекса за застраховането, преминаването на обучението ще бъде документирано със Сертификат издаван за всеки един от участниците и удостоверяващ темите и продължителността на обучението.

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

29 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

25 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

23 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.


НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Следваща дата - 25 юли - за повече информация и регистрация, тук: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ - 25 юли

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

19 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ"

18 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите.

Ще бъде представен опитът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР в предотвратяването и разкриването на киберпрестъпления и атаки.

Ще бъдат обсъдени въпроси като: как да се опазим от кибератаки, технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурността, как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно, как да предотвратим кражбите на самоличност.

 

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА"

11 юли 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

По време на семинара подробно разгледан ще бъде новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в ДВ бр. 28 от 05.04.2019. Участниците ще бъдат детайлно запознати с института на търговската тайна и основните нормативни актове, които го уреждат. Разяснени ще бъдат понятието за търговска тайна и специфичните понятия и институти в Закона за защита на търговската тайна и в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета. 

 

Семинар:

"ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ"

5 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде подробно разгледан Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Особено внимание ще бъде обърнато както на подведомствеността на споровете по ЗОДОВ на административните съдилища, така и на фактическия състав на отговорността на държавата и общините. Акценти ще бъдат поставени върху допустимостта на иска, ответника по иска, отделянето на иска и прекратяването на производството по съединения иск. Детайлен преглед ще бъде направен и на съдебната практика на административните съдилища по чл. 1 ЗОДОВ.


Ще бъдат представени и подготвяните промени в ЗОДОВ - приети на първо четене от Народното събрание на 29 май.

 

 

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП"

4 юли 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. 

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдe разяснен начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО"

1 юли 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection CiTY"

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС, основания за придобиване правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 юни 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

25 юни 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Семинар:

“ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЧСИ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ”

17 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection CiTY"

Семинар:

По време на семинара ще бъде подробно разгледано принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители.


Акцент ще бъде поставен както върху принудителното изпълнение на паричните вземания, така и върху секвестериумото и несеквестируемото имущество. Специално внимание ще бъде обърнато и на запора и възбраната. Разгледани ще бъдат също така прекратяването и приключването на изпълнението и изпълнителните способи.

 

 

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

12, 13 и 14 юни 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО"

10 юни 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, погасителната давност, развалянето на двустранните договори и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО"

7 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Семинар:

На семинара ще бъдат детайлно разгледани актуалните проблеми на застраховането, като акцент ще бъде поставен  както върху имуществените застраховки и застраховки на финансови рискове, така и върху застраховки на професионалната отговорност.

 

Подробно представени ще бъдат особеностите, засягащи автомобилната застраховка „Каско“. В тази връзка разгледани ще бъдат основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от Кодекса на застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато и на застраховка финансов и кредитен риск. Детайлно разгледана ще бъде и практиката на съдилищата и задължителна практика на ВКС.

 

 

Обучение:

"НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР"

3 юни 2019 г., гр. София, х-л "BW Premier Collection City"

Обучение:

По време на обучението ще бъде представена новата Директива на Европейския парламент и на Съвета за авторското право в цифровия единен пазар. Ще бъдат разяснени очакваните стъпки за имплементиране разпоредбите на Директивата в българското законодателство.

Ще бъде направен и общ преглед на нормативната уредба на авторското право в България и по-специално разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и Закона  за радиото и телевизията.

По време на обучението ще бъде бъде представена и актуална административна и съдебна практика във връзка със защитата на авторските права, ще бъде направен и анализ на практиката на Съда на ЕС по отношение на авторското право в дигиталната среда.

 

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП"

30 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани детайлно разпоредбите на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и на Правилника за неговото прилагане и отговорностите, които те вменяват на задължените по закона лица.

На семинара ще бъде направен коментар на обнародваните на 7 май в бр. 37 на Държавен вестник промени в ЗМИП, както и на приетия на 16 май на второ четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО"

28 май 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на семейното и наследственото право.


В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както общите положения на режима на имуществените отношения на съпрузите, така и законовия режим на общност, като ще бъде направена съпоставка по отменените СК/85 г. и СК/68 г. Специално внимание ще бъде обърнато на исковите производства по чл. 23,ал.1 СК/2009 г. , чл. 23,ал. 2 СК/2009 г., чл. 24, ал. 4 СК/2009 г.


Представени ще бъдат още особеностите при режима на разделност, като акцент ще бъде поставен върху исковото производство по чл.30, ал.1 СК/2009 г.


Във втората тематична част подробно разгледани ще бъдат общите положения на наследството и наследяването. 

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) - 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ"

27 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Измина една година от започване прилагането на Регламент EU 2016/679. Какво се промени за тази една година? Как се разви защитата на личните данни на практика? Случи ли се това, което очаквахме след 25 май 2018 г.?

На всички тези въпроси ще се постараем да отговорим на семинара на 27 май 2019 г.!

На семинара ще бъдат представени и множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

22 май 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Семинар:

„ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“

20 май 2019 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

 

Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

17 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането - Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Тематиката на обучението е избрана по начин, който да снабди участниците с необходимите знания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти и уреждането на застрахователни претенции и разглеждането на жалби.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. АНАЛИЗ НА НАТРУПАНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ"

14 май 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Семинар:

На  семинара ще бъде разгледана натрупаната съдебна практика след последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

На семинара ще бъде представено и съотношението на промените в Административнопроцесуалния кодекс с последните промени в ГПК. Ще бъде направен и критичен преглед на измененията и допълненията в двата процесуални закона.

 

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

8 май 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

Местата за участие в семинара са изчерпани - следваща дата по темата - 30 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 30.05.

 

Обучение:

"ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

22 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Обучение:

Целта на обучението е да подпомогне задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, в изготвянето на вътрешните правила по ЗМИП. Срокът за изготвяне на вътрешните правила и изпращането им за утвърждаване в ДАНС е до 12 май 2019 г.

В обучението ще бъдат детайлно разгледани изискванията към съдържанието на вътрешните правила и ще бъдат дадени практически насоки за тяхното изготвяне.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпиране на пари.

 

Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ”

17 април 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност и стабилизацията на търговеца.

Ще бъде представена актуална проблематика относно откриването на производството по несъстоятелност и Тълкувателно решение № 1/ 2017 г. от 03.12.2018 г. по т.д. № 1/ 2017 г. на ОСТК на ВКС.

На семинара ще бъдат разгледани и актуалните въпроси относно приемането на вземанията на кредиторите в търговската несъстоятелност, както и съотношението на исковете по чл. 637, ал. 3 ТЗ и чл. 694 ТЗ.

Ще бъде представена и тематиката относно събранията на кредиторите - предпоставки и провеждане; предоставяне право на глас; отмяна.

На семинара ще бъде разгледано и производството по стабилизация на търговеца през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ"

15 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите.

Ще бъде представен опитът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР в предотвратяването и разкриването на киберпрестъпления и атаки.

Ще бъдат обсъдени въпроси като: как да се опазим от кибератаки, технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурността, как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно, как да предотвратим кражбите на самоличност.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

10, 11 и 12 април 2019 г., в гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

8 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

На семинара ще бъдат представени и основните моменти при обжалването на обществените поръчки, както и примери от практиката на КЗК и ВАС във връзка с проблемни моменти от възлагането на обществените поръчки.

 

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

2 април 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: ЗМИП - 08.05.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ"

28 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА"

25 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на защитата на конкуренцията.

ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

 - Актуална европейска и национална правна рамка на конкуренцията

 - Забранени споразумения между предприятия

 - Правни последици от забранените споразумения

 - Производства пред КЗК и компетентните национални съдилища във връзка с установяване на антитръстови нарушения

 - Искове за вреди, причинени от нарушения на правото на конкуренцията (Директива 2014/104/ЕС)

 

 

Практически семинар:

"ПОДБОР И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ"

21 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Практически семинар:

Пазарът на труда поставя все по-големи предизвикателства пред работодателите: квалификацията на току-що завършилите обучението си е далеч от желаната, много от младите специалисти избират реализация в чужбина, а опитните професионалисти са внимателни при търсенето на промяна и имат все по-високи изисквания.

Очакванията на експертите по подбор на персонал за следващите години са пазарът на труда да продължи да бъде диктуван предимно от кандидатите. Всичко това налага компаниите от всички браншове и мащаби да се фокусират върху талантливите служители като буквално най-ценния си актив.

За да бъдат успешни, ръководителите имат нужда от постоянно развитие на уменията си за управление на хора от привличането, през ежедневната мотивация за постигане на резултати, до дългосрочното задържане. 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО И ЗАЩИТАТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ"

15 март 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси на вещното право и защитата на правото на собственост.

В първата тематична част ще бъдат подробно разгледани както придобивните способи и давността, така и титулите за собственост. Акцент ще бъде поставен върху придобиването на недвижими имоти от частноправни субекти чрез правни сделки и върху придобиването на недвижими имоти от частно правни субекти  чрез оригинерни способи - чл. 79 ЗС, като специално внимание ще бъде обърнато на практиката на ВКС

Лектори на семинара са: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА –  съдия във Върховния касационен съд и ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА - адвокат от Софийска адвокатска колегия 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ"

11 март 2019 г., гр. София, х-л BW Premier Collection CiTY

Семинар:

На семинара ще бъдат представени в детайли обнародваните в Държавен вестник, бр. 17, от 26 февруари, промени в Закона за защита на личните данни. Ще бъде представена и практиката на Комисията за защита на личните данни по приложението на GDPR.

Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

7 март 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП, обнародван в Държавен вестник на 8 януари.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 8 май. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 08.05.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

28 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на заповедното производство, касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд и КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

25 февруари 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.


Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

21 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени промените в Закона за устройство на територията (ДВ бр. 1, от 3.1.2019 г.) и актуалните проблеми на устройството на територията и строителството. 

 

Разгледани ще бъдат както особеностите по отношение на застрояването за поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, така и водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения.

На семинара ще бъдат представени и актуалните проблеми на съдебния контрол по ЗУТ. Ще бъдат преставени основни положения като: оспорване на актовете по устройство на територията и разрешаване на строителството, оспорване на актовете по незаконно строителство и мълчаливият отказ. 

 

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

18 февруари 2019 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени! Следваща дата - 2 април. За повече информация, тук: Нов ЗМИП - 02.04.

 

Семинар

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО"

15 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, непозволеното увреждане, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

6, 7 и 8 февруари 2019 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Местата за курса са запълнени! Допълнителна дата - 10, 11 и 12 април. За повече информация, тук: Курс DPO -10-12.04

 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО"

4 февруари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните изменения на Кодекса за застраховането (ДВ бр. 101 от 7.12.2018 г.), засягащи статута на застрахователите, застрахователните посредници, изискванията за разпространение на застрахователни продукти и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.


Детайлно ще бъдат разгледани предпоставките за приемане на измененията в нормативната уредба. Направен ще бъде както общ преглед на целите и принципите, залегнали в Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти, така и общ преглед на проблемите при задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ преди измененията в нормативната уредба.


Местата за семинара са запълнени! Допълнителна дата - 25 февруари. За повече информация, тук: Промените в КЗ-25.02.

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

31 януари 2019 г., гр. София, BW Premier Collection CiTY Hotel

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

28 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми при прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, приети на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.


Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.


Местата за семинара са запълнени!

 

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

25 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Семинар:

"РЕФОРМАТА В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ"

21 януари 2019 г., гр. София, х-л “BW Premier Collection CiTY”

Семинар:

В бр. 98 на Държавен вестник от 27 ноември беше обнародвана предприетата значителна реформа в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Проектът на ЗИД на ЗКПО беше изготвен във връзка с въвеждането в националното законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на ЗКПО с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото прилагане на закона.

Целта на настоящия семинар е да Ви запознае в детайли и да разясни всички приети промени в ЗКПО.

 

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

14 януари 2019 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

 

Сертифициран семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП"

14 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. 

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.


Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП.

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу изпиране на пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.


Местата за семинара са запълнени!

 

Семинар

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО"

12 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на вещното право.

Сред конкретните теми ще бъдат исковата защита на правото на собственост и  ограничените вещни права по чл. 108 ЗС в контекста на задължителните разяснения на ТР 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР 1/2011 година на ОСГК на ВКС, основания за придобиване правото на собственост или ограничено вещно право и форма на защита, както и правният интерес при защита на правото на собственост с положителен или отрицателен установителен иск - ТР 8/2012  год. на ОСГК на ВКС.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС"

11 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

5, 6 и 7 декември 2018 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Местата за участие в курса са запълнени! Следващи дати 6, 7 и 8 февруари 2019 г. За повече информация и регистрация, тук: DPO-6-8.02.19

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

3 декември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъде представен новият Закон за киберсигурност, обнародван в ДВ бр. 94, от 13 ноемвриВ този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

На семинара ще бъдат разгледани и практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.


 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

27 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Основният фокус на семинара е насочен към изясняването на текуща правна проблематика свързана с принудителното изпълнение на парични вземания.

Ще бъдат разгледани способите за насочване на изпълнението върху имуществото на длъжника и практическите проблеми свързани с обезпечаване на изпълнението.  

Ще бъдат обсъдени и практическите трудности при реализиране правото на кредитора да се удовлетвори от цялото секвестируемо имущество на длъжника

Специално внимание ще бъде отделено на особеностите при паралелно протичащите продажби и присъединяването на кредитори по тяхна молба и по право.
 

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

23 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ"

20 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на касационното обжалване.

Пред  участниците ще бъдат изложени предназначението и основанията за касационно обжалване.

Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на съдебните решения, подлежащи на касационно обжалване (съдебни решения изключени от касационно обжалване) и определенията, подлежащи на касационно обжалване(определения, които не подлежат на инстанционен контрол, не подлежат на отделно обжалване и са изключени от касационно обжалване - ТР № 5/2015 ВКС, ОСГТК).

Ще бъдат разяснени и служебни задължения на съда при разглеждане на касационната жалба и на частната касационна жалба.

 

 

Семинар

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО"

15 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговското право.

В първите два панела ще бъде разгледаната темата за търговските сделки. Акцент ще бъде поставен върху неправомерните клаузи в потребителските договор.

Разгледани ще бъдат и актуалните проблеми на особените залози. Освен акцент ще бъде поставен върху  проблемите по прилагане на ЗОЗ в светлината на Тълкувателно дело № 1/2015 год.

В рамките на семинара особено внимание ще бъде обърнато и на производството по несъстоятелност. Сред конкретните теми в тази област ще бъдат неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца. 

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

8 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

Местата за семинара са запълнени!
 

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

5 ноември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Местата за семинара са запълнени. Следваща дата - 11 декември. За повече информация тук:  АПК - 11.12.

 

Семинар:

“ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

22 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Народното събрание на 4 октомври.

 

Със ЗИД на ЗОП се въвеждат съществени изменения в изключенията от приложното поле на закона, стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, реда за връчване на решения от страна на възложителя, изменения в начина за определяне на сроковете за получаване на оферти.

Сред останалите промени са тези за техниките и инструментите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, изменения в основанията за отстраняване на кандидати и участници от процедурата, значителни промени в реда за осъществяване на контрола по ЗОП, промени в административнонаказателните разпоредби.

 

 

Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И АДВОКАТУРАТА”

19 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множество и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в това число и отговорностите на задължените лица по смисъла на закона.

Настоящият семинар има за цел да разгледа и разясни в цялост задълженията по новия ЗМИП на лицата упражняващи адвокатска професия, като отговори на практическите проблеми възникващи при прилагането на закона.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

17 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

В обучението ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Семинар:

“GDPR И АДВОКАТУРАТА”

15 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Семинарът има за цел да разясни задълженията на адвокатите по Регламент EU 2016/679. Ще бъдат разгледани практическите проблеми при прилагането на GDPR и как разпоредбите на Регламента влияят и се съотнасят към упражняването на адвокатската професия.

На семинара ще бъдат приведени множество практически примери за прилагането на разпоредбите на GDPR, като ще бъдат разгледани в детайли трудностите, които се срещат в практиката при съобразяване на дейността на адвокатите с изискванията на Регламента.

 

 

Семинар:

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

12 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

На семинара ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Местата за семинара са изчерпани! Следваща дата: 5 ноември. За повече информация, тук:  АПК - 05.11.

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

20 септември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

 

 

Семинар

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГПК"

19 септември 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар

На семинара ще бъдат представени актуалните проблеми в изпълнителното производство и в касационното обжалване, както и всички последни промени в ГПК, обнародвани в Държавен вестник на 07 август 2018 година.

При разглеждане на настъпилите последни промени в Гражданския процесуален кодекс акцент ще бъде поставен върху местната подсъдност на исковете на потребители, на искове за непозволено увреждане, когато се предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

 

 

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

12 септември 2018 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Семинар:

Семинарът има за цел да отговори на възникналите практически проблеми през първите месеци от прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

На семинара ще бъдат разяснени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, законопроектът за които беше внесен в Народното събрание през м. юли.

Лектор на семинара е: aдв. Десислава Кръстева – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP)

 

Семинар:

„КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА”

25 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО"

20 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Плюс Бристол”,

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните промени в трудовото законодателство и текущите проблеми на трудовото право.

 

Пред  участниците ще бъдат представените промените в Кодекса на труда от началото на годината до настоящия момент. Специално внимание в рамките на семинара ще бъде обърнато на търговската несъстоятелност при неизплащане на трудови възнаграждения и невъзможност за прехвърляне на цяло предприятие или дялове от него при дължими и неплатени работни заплати. 

 

Разгледани ще бъдат и актуалните промени в Граждански процесуален кодекс и по-конкретно измененията в заповедното производство, даващи възможност за издаване на заповед за изпълнение при неплатени възнаграждения.

 

Семинар:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

18 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

 На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в Държавен вестник промени в заповедното производство, в изпълнителното производство и в касационното обжалване.

 

Сред конкретните теми в областта на заповедното производство ще бъдат законовите изисквания за иницииране на производството по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, предпоставките за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение, както и възражението срещу издадените заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение. Ще бъдат разгледани и особеностите при иска по чл. 422 ГПК.

 

Измененията и допълненията в ГПК, касаещи изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. 

 

Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С GDPR”

4 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми през първия месец от прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в националното законодателство във връзка с GDPR.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Лекторите на семинара са признати специалисти по защита на личните данни: адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни и д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат.

 

Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

2 юли 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван вече е в сила! 

Законът беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. 

Лектори на семинара са ключови експерти в сферата на мерките срещу пари, 
бивши служители от Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, юристи.

 

Трети пореден семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

27 юни 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети пореден семинар:

Поради големия интерес Expert Events обявява трета дата за провеждане на семинара!

В обучението ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Практически курс:

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ЗА РИТЕЙЛ БИЗНЕСА

25 юни 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Все повече купувачи се обръщат към своите смартфони, за да направят проучване на продуктите, по тази причина търговците на дребно се нуждаят от всеобхватна мобилна маркетингова стратегия, която да достигне до потребителите в точното време, казва журналистът Allan Haims.

 

Докато много фирми се възползват от различните начини за насърчаване на дигиталните социални мрежи и онлайн възможности (GOOGLE, Facebook, Pinterest, Instagram...), предизвикателството за днешния маркетингов експерт е успешно да свързва точките в една всеобхватна мобилна маркетингова стратегия.

 

 

Кой е ключът към увеличаване на продажбите с възможностите на дигиталния свят?!

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

15 юни 2018 г., гр. София, х-л “Бристол Бест Уестърн”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани разнообразни актуални правни проблеми на защитата на потребителите.

Детайлно ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК. Ще бъде направен преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.

На семинара ще бъдат представени и способите за защита на потребителите в рамките на Европейския съюз, като ще бъде разгледан и новият пакет от законодателни мерки на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите и възможностите, които предоставя платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС).

 

Практически курс

"УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

5 юни 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Управлението на проекти е умение, което може да се  нарече "висш пилотаж" в мениджмънта. Възможно е човек да е изключителен мениджър с дарба да управлява и вдъхновява хората, но ако не умее да поставя срокове, да управлява времето,  да делегира задачи, да бюджетира предвидливо и да преценява рисковете, проектите се случват без необходимия успех.

За разлика от много други умения на мениджъра, които се отнасят повече до личностни характеристики, способността в управление на проекти е материя, която може да се усвои до съвършнество чрез теория и практика.

 

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС"

29 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

По време на  семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс през призмата на практиката на Административен съд София - град и Върховния административен съд.

Вторият основен фокус на семинара е свързан с представяне на предстоящите промени в АПК, сред които са: промените в подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела и доказателствена тежест, новите правила в касационното производство.

 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

21 и 22 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път и развитието на Единната национална електронна уеб-базирана платформа. 

 

 

Сертифициран семинар:

„НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ”

14 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван в ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. и вече е в сила!

Законът беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар
е специализиран за финансови институции и застрахователни компании с цел съобразяване дейността на тези институции с новите разпоредби на закона.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

11 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Основният фокус на семинара е насочен към изясняването на текуща правна проблематика свързана с принудителното изпълнение на парични вземания.

Ще бъдат разгледани способите за насочване на изпълнението върху имуществото на длъжника и практическите проблеми свързани с обезпечаване на изпълнението.  

Ще бъдат обсъдени и практическите трудности при реализиране правото на кредитора да се удовлетвори от цялото секвестируемо имущество на длъжника.

Специално внимание ще бъде отделено на
особеностите при паралелно протичащите продажби и присъединяването на кредитори по тяхна молба и по право.

 

 

Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ”

9 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите проблеми на особените залози и регистърното производство по ЗОЗ.

Ще бъдат представени новите положения в Закона за особените залози относно учредяване на залозите. Последователно ще бъдат разгледани проблемите на отделните видове залози, на производството пред Централния регистър на особените залози, както и на изпълнението по реда на ЗОЗ.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

8 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

4 май 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Времето до 25 май 2018 г. изтича!

GDPR ще започне да се прилага съвсем скоро!

Не изчаквайте последния момент, а съобразете бизнеса си с разпоредбите на Регламента сега!

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

27 април 2018 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

24 април 2018 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения в целодневен практически курс. 


След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си. Ще ви помогнем да внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. 


Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Перфектната комбинация от психолог с над 20 години професионален опит и практик с повече от 15 години опит, достигнала до най-високите нива в корпоративното ръководство на международни компании.

 

Семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ”

20 април 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи беше обнародван в ДВ на 6 март 2018 г. и вече е в сила!

Измененията, които се въвеждат със закона, се отнасят до изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. 


С новия закон се въвеждат значителни изменения в нормативната уредба на платежните услуги и платежните системи.

Семинарът, организиран от Expert Events, цели да изведе ключовите промени и да разясни възможните трудности и особености при прилагането на новия закон.

Групата за семинара е запълнена!

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

30 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

26 и 27 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. 

 

Семинар:

"НОВ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ"

19 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари се приема на база изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Предвид множеството и съществени промени,които се предвижда да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов ЗМИП, който изцяло да отмени настоящия.

Предвижда се със закона да се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ"

16 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия. 

 

 

Семинар:

"НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

9 март 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 от 2017 г. промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Практически курс:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

28 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ"

20 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На 1 декември 2017 г., в бр. 96 на ДВ беше обнародван новия Закон за концесиите, приет окончателно от 43-то Народно събрание, предизвиквайки бурни реакции сред обществото и юридическите среди. Промените се отнасят до изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2014 г. и засягат ключови начала и принципи от досегашния Закон за концесиите.

Настоящият семинар цели да изведе ключовите промени и да разясни възможните трудности и особености при прилагането на новия Закон за концесиите.

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

5 февруари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 


Групата за семинара е запълнена! 

 

Семинар:

"НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС"

12 януари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд.

 

Практически курс:

ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

15-ти декември 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Търговската марка или бранда, както често я наричаме, представлява монета с две страни - едната касае изграждането на нейната ценност в потребителското съзнание, а другата се отнася до опазване на тази ценност във времето, така че тя да продължи да генерира ползи, както за компанията, която я притежава, така и за потребителите, които я ползват.

В съвременната глобална икономика става все по-важно не само да знаеш какво да предложиш и как да се диференцираш сред морето от пазарни участници но и да управляваш процесът систематично и последователно.

С оглед на факта, че нематериалните активи, част от които са и търговските марки, придобиват преимуществена роля в този процес, тяхното разглеждане през призмата на интелектуалната собственост и способите за нейното управление и защита се превръща в едно от условията за успеха или провала на всяко бизнес начинание.

 

Семинар:

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

15 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 12 януари 2018 г. За повече информация - Промени в ГПК - 12.01.18 

 

Семинар:

„НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

11 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:

 - Промените в заповедното производство

 - Промените в изпълнителното производство

 - Промените в касационното обжалване

Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 15 декември, за повече информация: Промени в ГПК-15.12

 

Семинар:

"НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR"

8 декември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

 

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ И ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ”

27 ноември 2017 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостния процес по сключването и изпълнението на търговските договори. В програмата на курса се разглежда и неизпълнението на договорите, законовите последици от това и възможностите да се търсят обезщетения за неизпълнени договори.

Ще бъдат представени и спецификите на търговските преговори, юридическите правила за воденето на преговори, отговорността на преговарящите и техниките за решаване на проблеми при воденето на преговори.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Ще научите каква е силата на търговските обезпечения и как да ги използвате в практиката. Ще овладеете способи, чрез които да гарантирате вашите вземания и да предотвратите възникването на финансови загуби от недобросъвестни контрагенти. 

 

 

Семинар:

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR

24 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 8 декември, за повече информация: GDPR-08.12

 

Вечерен практически курс:

“ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ”

22, 29 ноември и 6 декември 2017 г., от 18.30 до 20.00 ч., гр. София, зала "Б" на БТПП

Вечерен практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

Курсът ще се проведе на 22, 29 ноември и 6 декември 2017 г., от 18.30 до 20.00 ч.

 

Семинар:

“НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)”

17 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Семинар:

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.


Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR. 

Групата за тази дата е запълнена! Следваща дата: 24 ноември, за повече информация: GDPR-24.11

 

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

15 ноември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

"ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ"

10 ноември 2017 г., София, х-л Будапеща, ул. Будапеща № 92 А

Практически курс:

Обучението включва всички възможности и ползи за бизнеса, които предлага онлайн пространството – как да  организираме и надградим фирмения сайт; социалните мрежи и социални медии – как да спечелим нови клиенти; Фейсбук реклама, имейл маркетинг – лесен и достъпен метод за печалба и още как и къде да публикуваме в Уеб пространството за да работи за нашия успешен имидж – дигитален ПР.

Поканили сме лектори, експерти в областта. Те ще разкрият похвати в тематиката, които дори не са ни хрумвали, а биха ни дали печалба, чрез забавление и малко усилия.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Семинарът е интерактивен, със значително въвличане на участниците в лекционния процес и отговаряне на множеството поставени въпроси. 

 

 

 

Практически курс

“ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

3-ти ноември 2017 г., София, хотел “Будапеща”, ул. “Будапеща” №92 А

Практически курс

Съществува силна взаимовръзка между осъществяването на програми за управление на таланта и  организационната ефективност и успех. Това, което показват изследванията е, че финансовата стойност на компаниите често зависи от качествата на талантите. Проучване на Brookings Institution  показва, че през 1982 г. 62% от стойността на средно статистическите компании се е дължала на материалните активи и само 38% на нематериалните (патенти, интелектуална собственост, марка, хора). До 2003 година тези проценти почти се разменили с 80% от стойността за нематериалните активи спрямо 20 за материалните (Cannon&McGee, CIPD, 2007, 2011).

Изследванията в сферата на организационната психология и управлението на човешките ресурси ни показват, колко е важно да обръщаме внимание на мотивацията на талантите: интересна работа, предоставяща предизвикателства и смисъл, също отворена, двупосочна комуникация и не на последно място възможности за растеж и развитие – не само вертикално, но и хоризонтално.

 

 

Практически курс:

ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

30-ти октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

В съвременната глобална икономика става все по-важно не само да знаеш какво да предложиш и как да се диференцираш сред морето от пазарни участници но и да управляваш процесът систематично и последователно.

С оглед на факта, че нематериалните активи, част от които са и търговските марки, придобиват преимуществена роля в този процес, тяхното разглеждане през призмата на интелектуалната собственост и способите за нейното управление и защита се превръща в едно от условията за успеха или провала на всяко бизнес начинание.

Търговската марка представлява монета с две страни - едната касае изграждането на нейната ценност в потребителското съзнание, а другата се отнася до опазване на тази ценност във времето, така че тя да продължи да генерира ползи, както за компанията, която я притежава, така и за потребителите, които я ползват.

 

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ”

16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя практиката на търговските сделки – тяхното сключване, изпълнение, отговорността при неизпълнение и недействителността на търговските договори.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Лекторът ще сподели своя опит в областта на търговските сделки, способите за сключване на печеливши договори, предотвратяването на неизпълнението на сделките и успешните стратегии за благоприятен изход на съдебни спорове.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

18 септември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Практически курс:

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ В КОРПОРАТИВНА СРЕДА

11-ти септември 2017 г., София, х-л “Будапеща”, ул. “Будапеща” 92А

Практически курс:

За да бъдеш лидер, трябва да умееш да вдъхновяваш, да водиш останалите с ентусиазъм към развитие. Това е твоя харизма в ежедневието ти, която претворява отношенията на хората към теб.

Добрият мениджър не е задължително лидер, но е задължително да бъде лидер за да бъде успешен мениджър. 

"Ако приемем, че лидерът е човек, който влияе на другите, ще разберем, че всеки човек с достатъчно силен характер и принципи може да стане лидер в подходящата ситуация и в подходящия момент."

В предстоящото обучение каним всички мениджъри, които искат да да увеличат положителната си притегателна сила на практически тренинг в лидерски умения. Курсът ще Ви помогне да усъвършенствате личностните си качества, да намерите верният път в личната Ви перспектива и да задвижите в себе си нагласата да сте лидери! Ще накара участниците да се фокусират върху конкретни качества и да ги направят видими за околните. 

 

Практически курс:

МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

27 юли 2017 г., София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Усъвършенствайте Вашите управленски и лидерски умения с този еднодневен практически курс.

Ще внесете нов опит и нов подход към хората от екипа Ви. След обучението всеки от участниците, ще се почувства богат на идеи и желание да даде мотивация на екипа си.

Обучението събира умението и опита на двама лектори, изградили успешна кариера и харизма да дават знание. Магистри Психология с над 15 години професионален опит.

Вероятно е да сте желали среща с тези личности, а ние ще ви дадем цял един ден с тях!

Уникалното в това обучение е и предварителна задача – тест „Efficiency Check” инструмент за измерване на личната ефективност. Тестът е инструмент собственост и патент на  HILL International Bulgaria. Вие ще получите тази възможност от  Ирена Жотева - лектор, която предоставя за Вас този бонус като част от обучението.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

14 юли 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Обучение с практическа насоченост

“БРАНДИНГ СТАТЕГИИ /Стратегическата роля на марката. Марката в дигиталната епоха. Какво се случва с марката в света на потребителите/”

29-ти юни 2017 г., София х-л “Будапеща”

Обучение с практическа насоченост

Това не е поредното обучение за разбиране и управление на марката, предлагаме ви преживяване, което ще се отрази в бизнеса ви. Да бъдеш запален от желание да променяш и пълен с идеи как да го направиш!

Обучението, на което ви каним, събира умението и опита на трима блестящи лектори, които имат за цел да дадат на участниците система от знание, която те да приложат в собствения си бизнес.

Уникална е възможността да участвате във финалния динамичен и съзидателен панел на обучението, в която тримата лектори, ще бъдат заедно с вас. Това е  „Лаборатория за брандинг стратегии“

Брандът е съвкупност от символи и очаквания в ума на потребителя - НАУЧЕТЕ СЕ ДА ГИ РАЗПОЗНАВАТЕ! 

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

19 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

15 и 16 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Обучение на тема:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

9 юни 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Обучение на тема:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.

Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Практически курс:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

29 и 30 май 2017 г., гр. София, х-л „Будапеща”

Практически курс:

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Практически курс на тема:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

15 и 16 май 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс на тема:

В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

Курсът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

Практически курс:

„ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

25 април 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

В курса ще бъдат разгледани всички правни изисквания към сделките с недвижими имоти, в това число изискванията към сделките за наем, покупко-продажба и учредяване на право на строеж.

Специално внимание ще бъде отделено на воденето на преговори за сделки с недвижими имоти, на проблемите, които възникват при тях и на стратегиите и тактиките на преговаряне.

Ще бъде разяснен и режима за данъчно облагане на сделките с недвижими имоти, в т.ч. облагането на покупко-продажбата, сделките с парцели и учредяването на право на строеж. Ще бъдат представени правните способи за оптимизиране на данъчното облагане на сделките.

 

 

Practical Course:

“FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS”

20-21 April 2017, “Budapest” hotel, Sofia City

Practical Course:

The course is an introduction to financial statement analysis and its use in developing estimates, inferences, and forecasts regarding a company’s economic performance, prospects, and risks.  

Participants will get insights into the sources and nature of the data that appear in financial statements.  They will then learn and apply methods of financial statement analysis used by different types of decision-makers, including security analysts, investment advisors, fund managers, bankers, and individual investors.

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

10 и 11 април 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На Националния Семинар ще бъдат разгледани практическите проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. Ще бъде анализирана натрупаната от влизането в сила на закона практика и проблемите свързани с практическото приложение на закона. 

Лектори на семинара са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.

 

Практически курс:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО"

7 април 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Това обучение има за цел да помогне на участниците да изработят критерии за отсяване на същественото в потока от задачи и игнориране на „шума в системата“, да концентрират вниманието си върху важните неща в работата си и последователно да работят за постигане на целите сисвоите и на компанията.

В обучението ще бъдат представени избрани съвременни теории, подкрепени с много примери от практическия опит на лектора. Форматът на провеждане е изцяло интерактивен и участниците ще усвоят новите знания и умения, споделяйки собствения си опит и ще изпробват новото в упражнения с казуси от тяхното работно ежедневие.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

31 март 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

27 и 28 март 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Практически семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

20 и 21 март 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

27 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

„СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ”

23 и 24 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е предназначен за ръководните кадри във фирмите – директори, управители, мениджъри и собственици.

В този курс ще се запознаете с нормативната уредба на счетоводството в България, ще бъдете въведени и запознати с ролите и функциите Ви като ръководители, свързани с отчетния и счетоводния процес. Ще придобиете знания и разбирания относно финансовите отчети, активите, пасивите, приходите, разходите и документооборота в предприятието.

Курсът по Счетоводство за несчетоводители ще Ви даде една добра основа, на която да стъпите, за да ръководите още по-успешно Вашия бизнес.

 

 

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

16 и 17 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Експертен курс на тема:

Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.


Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.

 

Обучение на тема:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

10 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Обучение на тема:

Семинарът е практически ориентиран, като е обогатен със значителен брой примери от практиката на лектора, решаване на казуси и провеждане на практически упражнения.

Предназначен е за изпълнителите на обществени поръчки, както такива участващи активно в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и за фирми без опит в сектора.

Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Управляващ съдружник на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

 

Национален Семинар:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2017 Г.”

30 и 31 януари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани всички актуални промени в данъчното законодателство за 2017 г., в т.ч. промените в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС.


Участниците ще бъдат запознати и с 
най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2016 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2016 г. 


Лектори
 на семинара са: г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП, г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите, дирекция „Данъчна политика” и г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант.

 

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

26 и 27 януари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Национален Семинар:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2017 Г.”

15 и 16 декември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара, от представители на данъчната администрацияще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2016 г.Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2016 г.


Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2017 г.

 

Лектори на семинара са: г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП, г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите, дирекция „Данъчна политика” и г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ– данъчен консултант

 

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

9 декември 2016 г., в гр. София, х-л „Arena di Serdica”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори - местата за семинара са изчерпани!

 

Практически курс:

“УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ И ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБИ”

29 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът представя в детайли седемте етапа на продажбения процес и предоставя възможност на участниците да развият практически продажбени умения  за всеки етап.

Продажбата има три основни елемента: продавач, купувач и комуникационно послание. 

Чрез практикуване на 25 продажбени техники и стратегии ще 
усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в продажбите.

 

Практически курс:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

24 и 25 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

 

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

Практически семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

21 и 22 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

 

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Практически курс на тема:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

17 и 18 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс на тема:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

 

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.

 

Practical Course:

“FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS”

10-11 November 2016, “Best Western City” hotel, Sofia City

Practical Course:

The course is an introduction to financial statement analysis and its use in developing estimates, inferences, and forecasts regarding a company’s economic performance, prospects, and risks.  

Participants will get insights into the sources and nature of the data that appear in financial statements.  They will then learn and apply methods of financial statement analysis used by different types of decision-makers, including security analysts, investment advisors, fund managers, bankers, and individual investors.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

4 ноември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Семинар:

“РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. МЕДИАЦИЯ. СТРЕС И СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА”

27 - 29 октомври 2016 г., гр. Велинград, х-л “Камена”

Семинар:

Съчетайте почивката и придобиването на важните междуличностни умения за разрешаване на конфликти, медиация и справяне със стреса.

Семинарът има за цел да предостави на участниците в него базисни знания и умения за справяне с основните категории конфликти, както и да запознае аудиторията с преодоляването на стресовите състояния, които съпътстват сблъсъка между различните страни в комуникацията. 
 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

24 и 25 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На Националния Семинар ще бъдат разгледани практическите проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗОП. Ще бъде анализирана натрупаната от влизането в сила на закона практика и очакваните проблеми свързани с практическото приложение на закона.

Лектори на семинара са: ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.

 

 

Практически семинар на тема:

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ”

20 и 21 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически семинар на тема:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на управленското счетоводство и анализа и управлението на фирмените разходи. 


Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

7 октомври 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори - местата за семинара са изчерпани!

 

Практически курс:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

29 и 30 септември 2016 г., гр. София, х-л „Arena di Serdica”

Практически курс:

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.


Разкриват се 
целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.


Участниците се запознават с 
анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Национален Семинар:

“ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 2014-2020. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКРЕТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”

19 и 20 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи възможностите за финансиране на бизнеса от фондовете на ЕС през новия програмен период 2014-2020. Ще бъдат представени текущите конкретни възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, „Човешки ресурси” и възможностите за директно финансиране от институциите на ЕС. 


Участниците ще бъдат запознати как работят новите оперативните програми, какъв е обхвата на проектите, заложени за финансиране, какви са спецификите на основните процедури и документи и как да избягват често допусканите грешки при кандидатстването за финансиране.

 

Трети Национален Експертен Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МСФО – НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. АКЦЕНТИ, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ”

15 и 16 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети Национален Експертен Семинар:

На Семинара ще бъдат представени актуалните промени в МСФО за 2016 г., както и новите стандарти, измененията и разясненията към тях, които влизат в сила за периоди след 2016 г.

Ще бъде поставен фокус върху разясняването на практическото приложение на редица Международни счетоводни стандарти, между които: МСС 1, МСС 8, МСС 17, МСС 16, МСС 36, МСС 37 и МСС 38.

 

 

Национален Летен Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

24 - 27 август 2016 г., гр. Несебър, х-л “Мариета палас”

Национален Летен Семинар:

На семинара ще бъде разгледано ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на най-важните разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. 

На семинара ще бъдат разгледани и разпоредбите на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ на ЗОП и практическите проблеми свързани с тях.

Лектори на Националния Семинар са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП; ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M.– Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА - юрист, експерт по обществени поръчки

 

Практически курс:

“УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ И ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБИ”

27 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Семинарът представя в детайли седемте етапа на продажбения процес и предоставя възможност на участниците да развият практически продажбени умения  за всеки етап.

Продажбата има три основни елемента: продавач, купувач и комуникационно послание. 

Чрез практикуване на 25 продажбени техники и стратегии ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в продажбите.

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

21-22 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

 

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.


 

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

15 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори. 

 

Двадесет и Осми Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

7 и 8 юли 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и Осми Национален Семинар:

На семинара ще бъде разгледано ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ на най-важните разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Лектори на Националния Семинар са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени поръчки.
 

 

Сертификационен курс:

"ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ"

27 и 28 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Сертификационен курс:

Курсът има за цел да запознае участниците с основите в управлението на иновациите на фирмено ниво. Обучението е фокусирано върху иновационните - култура, стратегия, капацитет и дисциплина и набляга на процеса на личностно и фирмено развитие.  

Програмата се състои от 4 модула по методика на Академията по иновационен мениджмънт (АИМ): Иновационна култура - защо, с кого и как да комуникираме; Иновационна стратегия - защо, къде и кога да иновираме; Иновационен капацитет - с какви процеси, хора, ресурси; Иновационна дисциплина - с какво управление, поведение, ключови показатели.

 

Петнадесети Национален Семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

23-24 юни 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Петнадесети Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.


Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  


 

Девети Национален Семинар

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ”

30 и 31 май 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Девети Национален Семинар

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на управленското счетоводство и анализа и управлението на фирмените разходи. 

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

16 и 17 май 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Експертен курс на тема:

Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.

Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.
 

 

Национален Семинар на тема:

“НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ. РАЗПОРЕДБИ НА НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

25 и 26 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар на тема:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите разпоредби в НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, като ще бъдат разгледани и най-важните разпоредби на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

На Националния Семинар ще бъдат представени и разяснени НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. 

Лектори на Семинара са: ИВАЙЛО СТОЯНОВ – главен секретар на НСЕОП, ПАВЕЛ ЦАНЕВ – Управляващ съдружник на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА - специалист по електронни обществени поръчки, преподавател в МВБУ.

 

 

Втори Национален Експертен Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МСФО – НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. АКЦЕНТИ, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ”

21 и 22 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Втори Национален Експертен Семинар:

На Семинара ще бъдат представени актуалните промени в МСФО за 2016 г., както и новите стандарти, измененията и разясненията към тях, които влизат в сила за периоди след 2016 г.

Ще бъде поставен фокус върху разясняването на практическото приложение на редица Международни счетоводни стандарти, между които: МСС 1, МСС 8, МСС 17, МСС 16, МСС 36, МСС 37 и МСС 38.

 

 

Втори Национален Семинар:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

11 и 12 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Втори Национален Семинар:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетния процес.

Програмата на курса е насочена към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането и е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.  За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

 

Национален Семинар на тема:

“НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ”

31 март и 1 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар на тема:

На Националния Семинар ще бъде разгледан в цялост приетият НОВ ЗАКОН за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Акцент ще бъде поставен върху целите, принципите и ключовите разпоредби на Закона. Ще бъде дискутирано и очакваното пратическо приложение на новия Закон. 

На Семинара ще бъдат разгледани и очакваните разпоредби на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП.

 

Национален Семинар:

“НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ОЧАКВАНО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ”

21 и 22 март 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

Местата за участие в Семинара са изчерпани!

Моля, посетете допълнителната дата за Семинара по ЗОП - "НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 31 март и 1 април"

 

Втори Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

14 и 15 март 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Втори Национален Семинар:

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Четиринадесети Национален Семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

25 и 26 февруари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Четиринадесети Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Пети Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

18 и 19 февруари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Пети Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.

 

Първи Национален Семинар:

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

28 и 29 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Първи Национален Семинар:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master)бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

Национален Семинар:

"ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г."

25 и 26 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2015 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2015 г. Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2016 г.  

Специално внимание на семинара ще бъде отделено на приетия нов Закон за счетоводството. От страна на председателя на ИДЕС ще бъдат представени съществените моменти в новия законотликите с досегашното законодателство и очакваните резултати от практическото приложение на закона

 

Осми Национален Семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ”

21 и 22 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Осми Национален Семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на управленското счетоводство и анализа и управлението на фирмените разходи. 

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

7 и 8 декември 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Експертен курс на тема:

Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.

Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.

 

Тринадесети Национален Семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

23 и 24 ноември 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Тринадесети Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.
 

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Четвърти Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

15 и 16 октомври 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Четвърти Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.
 

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.

 

Седми Национален Семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ”

23 и 24 юли 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Седми Национален Семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на управленското счетоводство и анализа и управлението на фирмените разходи. 

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Дванадесети Национален Семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

20 и 21 юли 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Дванадесети Национален Семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Първи Национален Експертен Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И НОВИ МОМЕНТИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2014 И 2015 Г. ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - СЪЩНОСТ, ПРОМЕНИ И СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ”

25 и 26 юни 2015 г., гр. София, Best Western Premier хотел Тракия

Първи Национален Експертен Семинар:

Семинарът представлява специализирано обучение, организирано в два отделни модула с еднодневни програми по МСС (МСФО) и СИДДО. В рамките на два дни нашите експертни лектори ще Ви предложат в синтезиран вид най-важното и актуално, което трябва да знаете по прилагането на МСС/МСФО  и СИДДО за 2014 и 2015 г. 

Участниците ще бъдат запознати с всички актуални промени в МСФО и ще придобият задълбочено разбиране и умения за практическото прилагане на МСС и изискванията за оповестяване според приложимите стандарти. Ще бъде усвоено знание за правилното третиране на сложната правна рамка по СИДДО и връзката им с българското и чуждестранно законодателство.

 

Трети национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

15 и 16 юни 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети национален семинар:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар:

“КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ В ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. КОМЕНТАР НА ПРОБЛЕМАТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВ

28 и 29 май 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар:

Проекта на НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ще бъде разгледан на организирания от правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ".

В проекта на нов ЗОП се въвеждат редица новости по отношение провеждането на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, като се създава един изцяло нов рамков закон. Значително се оптимизират режимите за възлагане на обществени поръчки, като се въвеждат разпоредбите на четири европейски директиви.

На семинара ще бъдат разгледани и практически казуси от прилагането на Закона за обществени поръчки и бъдат представени примери от практиката на Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

Единадесети национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

18 и 19 май 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Единадесети национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

28 април 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Двадесет и четвърти национален семинар:

"ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

2 и 3 април 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и четвърти национален семинар:

На XXIV национален семинар ще бъдат представени измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и тенденциитe в развитието на националното и европейско законодателство за обществените поръчки.
Ще бъде разгледано практическотo приложение на последните промени в Закона за обществените поръчки и ще бъдат направен коментар на проблематични текстове в закона. 

Ефективнотo провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, практическите аспекти на процедурите и добри практики за възложителите и изпълнителите са сред останалите теми на семинара.

На специални панели ще бъде разгледана практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд и Агенцията по обществени поръчки.

 

Обучителен курс на тема:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

30 и 31 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Обучителен курс на тема:

В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

Шести национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

23 и 24 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Шести национален семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

20 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участниципредоставянето на навременна информацияпоставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблемипрактическите упражнения и разработване на решения.

 

Десети национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

23 и 24 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Десети национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Втори национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

19 и 20 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Втори национален семинар:

На семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България. Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България - кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институциилизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

Ще бъдат разгледани начините за договаряне на ефективни кредитни сделки и адекватните кредитни обезпечения във фирмата, техниките на кредитния анализ и кредитния скоринг, ще се направи анализ на кредитния паричен поток и минимизирането на загубите от лоши вземания.

 

Национален експертен семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2014 Г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСС И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 Г.”

16 и 17 февруари 2015 г., Best Western Premier хотел Тракия, гр. София

Национален експертен семинар:

Целта на семинара е участниците да придобият задълбочено разбиране и умение за практическо прилагане на главните промени и концепции, залегнали в основата на Международните стандарти за финансов отчети (МСФО, IFRS) за 2014 г., както и актуални проблеми при изготвяне на годишните счетоводни отчети и приключване на независимите финансови одити в компаниите за 2014 г.

Във всички лекционни теми ще бъдат разгледани конкретни практически примери и ще бъдат проведени дискусии, които ще помогнат на участниците да придобият задълбочен поглед върху всички промени, свързани с прилагането на МСС/МСФО за 2014 г.

 

Практически курс:

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

12 февруари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът е практически ориентиран, като се цели участниците да получат точна и изчерпателна информация относно възможностите за финансиране на проекти със средства от Фондовете на Европейския съюз през Програмния период 2014 – 2020 г., както и да придобият необходимите знания и умения относно разработването и фактическото управление на проектите. 


Акцентът в курса е поставен върху активното взаимодействие между лектор и участници, предоставянето на навременна информация, поставяне и разрешаване на конкретно срещаните в персоналната практика на участниците проблеми, практическите упражнения и разработване на решения.

 

Двадесет и трети национален семинар:

“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

29 и 30 януари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и трети национален семинар:

На XXIII национален семинар ще бъдат разгледани практическотo приложение на последните промени в Закона за обществените поръчки, както и настоящите тенденции в развитието на законодателството за обществените поръчки. 

Специално внимание ще бъде обърнато на ефективнотo провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и особено на практическите аспекти на процедурите.

Ще бъдат представени добри практики за възложителите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и за кандидатите и участниците при участието им в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Ще бъде представена практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 

Трети национален семинар:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

19 и 20 януари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети национален семинар:

На семинара отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. 

Семинарът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

Двадесет и първи национален семинар:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: “ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

27 и 28 ноември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесет и първи национален семинар:

На XXI национален семинар "ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ", насочен към изпълнителите на обществени поръчки, ще бъдат разгледани влезлите в сила промени в Закона за обществените поръчки, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях.

Фокусът на семинара е и върху участието на изпълнителите в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат представени често срещаните практически проблеми при участието в процедури за възлагане на обществени поръчки и възможните решения. 

 

Девети национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

24 и 25 ноември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Девети национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Пети национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

20 и 21 ноември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Пети национален семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.
 

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Първи национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

20 и 21 октомври 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Първи национален семинар:

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Двадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

29 и 30 септември 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Двадесети национален семинар:

На XX национален семинар обнародваните промени в Закона за обществените поръчки ще бъдат разгледани в тяхната цялост и ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

 

Предвидени са и два специални панела, на които ще бъдат представени казуси и примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки.

 

Осми национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

21 и 22 юли 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Осми национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Осемнадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

23 и 24 юни 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Осемнадесети национален семинар:

На семинара, обнародваните в бр. 40 на Държавен вестник изменения в ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ще бъдат разгледани в тяхната цялост и с оглед на тяхното практическо приложение.
 

Предвидени са и два специални панела, на които ще бъдат представени практиката по прилагане на законодателството по обществени поръчки, както и съществени моменти от практиката на Агенцията по обществени поръчки в областите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

 

Четвърти национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

23 и 24 юни 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Четвърти национален семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Седемнадесети национален семинар:

“ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

26 и 27 май 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Седемнадесети национален семинар:

На XVII национален семинар ще бъдат разгледани последните приети промени в Закона за обществените поръчки, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

Предвиден е и специален панел, на който ще бъдат представени съществените моменти от практиката на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд.

 

Експертен курс на тема:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

19 и 20 май 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Експертен курс на тема:

Курсът въвежда участниците в управлението на оборотния капитал на фирмата. Разглеждат се краткотрайните активи и краткосрочните задължения с тяхната същност и видове. Овладяват се инструментите на анализа на компонентите на оборотния капитал, съставянето и използването на основните финансови съотношения на оборотния капитал и приложението им в управлението.

Курсът представя основните понятия в областта, като: оперативен цикъл и цикъл на паричните потоци, финансиране на оборотния капитал, парични бюджети, управление на парите, материалните запаси и вземанията.

 

Седми национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

20 и 21 март 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Седми национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Трети национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

27 и 28 февруари 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети национален семинар:

Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Първи национален семинар:

“ОСНОВИ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ. МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА СТОЙНОСТ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ”

27 и 28 януари 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Първи национален семинар:

Обучението има за цел да въведе участниците в областта на корпоративните финанси, да ги запознае със средата в която се развива финансовия мениджмънт и с основните понятия на финансовото управление. Целта е участниците да получат цялостна представа за основните елементи на финансовия мениджмънт и да усвоят ключовите техники и инструменти за създаване на корпоративна стойност.
 

Семинарът е насочен към разбиране на основните функции на бизнеса и подобряването им до степен на изключително добри резултати.
 

Втори национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

28 и 29 ноември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Втори национален семинар:

 Курсът цели да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Шести национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

25 и 26 ноември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Шести национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Трети национален семинар:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

11 и 12 ноември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Трети национален семинар:

На семинара отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

Семинарът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

Шестнадесети национален семинар:

“ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

28 и 29 октомври 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Шестнадесети национален семинар:

На шестнадесетия национален семинар ще бъдат разгледани подготвяните изменения в ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ще бъдат разяснени основните причини за промените и търсеното въздействие с тях, ще бъдат представени и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчки.

Ще бъдат представени примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки, в областите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки – насочени към възложителите, участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки.

 

 

Пети национален семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

19 и 20 септември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Пети национален семинар:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

Петнадесети национален семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КЗК И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД”

9 и 10 септември 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Петнадесети национален семинар:

На петнадесетия национален семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в Закона за обществените поръчки и практика на Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на обществените поръчки.

 

Първи практически курс на тема:

“ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ. УМЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ. ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”

26 и 27 юли 2013 г., гр. София, х-л "Бест Уестърн Сити”

Първи практически курс на тема:

Курсът покрива ключови теми и инструменти в областта на инвестициите и инвестиционния анализ: Риск, доходност и възвръщаемост; Видове капитал и цена на капитала; Диверсификация и теорията на портфейла; Стойност на парите във времето и оценяване на бъдещи парични потоци; Релевантни парични потоци, активи, пасиви, приходи и разходи на инвестициите; Sunk Costs, Opportunity Costs, Allocated Costs, Side Effects, Net Working Capital, Financing Costs; Амортизационните и данъчни въпроси при инвестирането, влиянието на инфлацията; Методите на: нетната настояща стойност (NPV), срока на откупуване (Payback period), вътрешната норма на възвръщаемост (IRR).

 

Първи национален семинар:

“АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

15 и 16 юли 2013 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Първи национален семинар:

Целта на курса бе да предостави на участниците основните знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи, управленското счетоводство и бюджетирането.

Целта на обучението бе участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични и практически постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират, бюджетират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

20 и 21 май 2013 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността на бизнеса.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

22 и 23 април 2013 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

На четиринадесетия национален семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху промените и основните тенденции в развитието на националното и Европейското законодателство за обществените поръчкиНа семинара е предвиден специален панел с примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки, насочени към възложителите, участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки. 

 

Трети Национален Семинар на тема:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

27 и 28 ноември 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Трети Национален Семинар на тема:

Семинарът ще представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса и за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

 

Тринадесети Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

23 и 24 октомври 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Тринадесети Национален Семинар:

На Тринадесетият Национален Семинар ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху практическото приложение на влезлите на 26.02. и на 01.05. в сила последни промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

Втори Национален Семинар:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

11 и 12 октомври 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Втори Национален Семинар:

На Семинара отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

 

Семинарът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.
 

 

Втори Национален Семинар на тема:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

17 и 18 септември 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Втори Национален Семинар на тема:

Семинарът ще представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса и за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

 

Първи Национален Семинар на тема:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

16 и 17 юли 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Първи Национален Семинар на тема:

Семинарът ще представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса и за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

 

Първи Национален Семинар:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

18 и 19 юни 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Първи Национален Семинар:

На Семинара за пръв път ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

 

Семинарът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.
 

 

Втори Национален Семинар

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

7 и 8 юни 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Втори Национален Семинар

На Семинара, организиран от “EXPERT EVENTS”, със съдействието на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, „International Credit Services” и Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”, ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт, характеристиките на оптималната кредитна политика с цел по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.
 
 

Ще бъдат представени практическите аспекти на кредитния риск, както и възможностите, техниките и инструментите за ефективното управление на кредитния риск в практиката.

 

Дванадесети Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 26.02. НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. НОРМАТИВЕН РЕЖИМ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКАТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

7 и 8 май 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Дванадесети Национален Семинар

На Семинара ще бъдат разгледани всички актуални моменти и проблеми от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху практическото приложение на влезлите на 26.02. в сила последни промени в Закона за обществените поръчки и върху приетите нови промени в Закона за обществените поръчки - ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.

 

 

 

 

Единадесети Национален Двудневен Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ”

20 и 21 януари 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Единадесети Национален Двудневен Семинар:

По повод на обнародваните на 25.11.2011 г. – ДВ, бр. 93 изменения в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (влизащи в сила от 26.02.2012 г.),

Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира Единадесети Национален Двудневен Семинар:

“ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. СЪЩНОСТ, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ”,

който ще се проведе на 20 и 21 януари 2012 г. в гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

 

Целта на Семинара е да бъдат представени в цялост приетите промени, да се направи задълбочен анализ за очакваното им приложение, да бъдат проведени дискусии и да бъдат поставени всички вълнуващи участниците въпроси по отношение на промените. 

 

Десети Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ":

“СПЕЦИФИКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. РЕЖИМ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

28 и 29 ноември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Десети Национален Семинар

На Десетия Национален Семинар бяха разгледани спецификите и особеностите на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки финансирани със средства от Фондовете на Европейския съюз, беше представена практиката на предварителния контрол върху процедурите за обществени поръчки, методологията за налагане на финансови корекции върху разходите по проектите и основните нарушения, водещи до налагането на финансови корекции.

 

Специално внимание беше отделено на основните аспекти, причините и същността на приетите на 10.11. от Народното събрание на второ четене изменения в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и подзаконовата му нормативна база - ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. 

 

Първи Национален Семинар на тема

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

13 и 14 октомври 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

Първи Национален Семинар на тема

На Семинара бяха разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.


Също така беше представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институции, лизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.

 

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л "Сити Бест Уестърн"

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР:

Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” проведе за девети пореден път Национален Семинар на тема: “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

 

На Семинара бяха разгледани всички важни моменти във връзка с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, условията за участие в процедурите към кандидатите за изпълнители, актуалните моменти на обжалването на процедурите и практиката на договорите за обществени поръчки. На Семинара бяха дискутирани в дълбочина и основните аспекти, причините и същността на приетите на 21.07. от Народното събрание на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки и подзаконовата му нормативна база.

 
Семинари
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

.
Партньори: