Предстоящи семинари

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

29 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Ще бъдат представени и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

МЕСТАТА ЗА СЕМИНАРА СА ИЗЧЕРПАНИ! СЛЕДВАЩА ДАТА - 17 ФЕВРУАРИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: ГПК - 17.02

 

 

Практически курс:

"БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ"

30 януари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането и планирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Masterбюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR)"

31 януари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

 

 

Семинар:

"ДОКАЗВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА"

5 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан в цялост процеса на доказване по Гражданския процесуален кодекс, като ще бъдат представени множество примери от практиката на съдилищата по отношение на доказването.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на видовете доказване и тежестта на доказването в гражданския процес.

 

Ще бъдат разгледани гласните доказателствени средства - свидетелски показания и обяснения на страните по чл. 176 ГПКПодробно ще бъдат разгледани и писмените доказателствени средства.

 

Семинар:

"НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ"

7 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани в цялост разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения, обнародван в бр. 98 на Държавен вестник от 13 декември 2019 г.

Приемането на нов ЗМГО се наложи във връзка с въвеждането в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

 

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ"

10 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.   

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО"

12 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

В центъра на семинара е поставена следната юридическа тематика:

 

 - Имуществено застраховане

 

 - Автомобилна застраховка „Каско“

 

 - Застраховане на професионална отговорност

 

 - Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение в практики на застрахователите и в съдебната практика

 

 - Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

 

Семинар:

"ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГПК"

17 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат обстойно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Ще бъдат представени и актуалните проблеми на ГПК и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

Лектори на семинара са: КРАСИМИР МАШЕВ  - съдия в Апелативен съд – София и БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

 

Практически курс:

"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ"

20 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Практически курс:

Поставяне на цели и възлагане на работа, даване на обратна връзка, управление на проекти, преговори с клиенти и партньори – всички задачи на съвременния мениджър изискват професионални комуникативни умения.

На практика цялото работно време на един ръководител преминава в комуникацияговорене, слушане, писане и четене.

В динамичната среда, в която живеем и работим, комуникативните умения се оказват ключови за успеха и затова изискват постоянно развитие и подобрение.

 

Национален Семинар:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

21 февруари 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 януари 2020 г. започна поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.


С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ"

26 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  

 

Обучение:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА"

27 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК"

23 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на въззивното обжалване по Гражданския процесуален кодекс.

 

Ще бъде направен анализ на изготвянето на доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, като ще бъдат разяснени съществените и несъществени изисквания към доклада – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.


На семинара ще бъдат разгледани и способите за защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство. Специално внимание ще бъде обърнато на изчерпателността на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба.
 

Ще бъде разгледано и постановяването на въззивното решение, като ще бъде направено разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.

 
Архив
 • shoutbox

  Милена Филипова

  Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

  "Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!"

  shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

 • shoutbox

  Николай Коцев

  Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

  "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: