Предстоящи семинари

Обучение:

"УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"

27 февруари 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Обучение:

Обучението има за цел да Ви снабди с нужните практически умения за идентифицирането, управлението и контрола на различните видове риск във всяка една фирма или организация.

На семинара ще бъде представена класификацията на различните видове риск и специфичните техники за тяхното надеждно управление. Ще бъдат приведени разнообразни стратегии не само за справяне с риска, а и за модели на устойчив растеж, базирани на ефективното управление на риска.

Обучението е практически ориентирано и изобилства от упражнения и реални практически примери по темите.

 

 

Семинар:

"ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗПУПС"

19 март 2020 г., гр. София, парк-хотел “Витоша”

Семинар:

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

На семинара ще бъдат обстойно разгледани и последните промени в ЗПУПС, обнародвани в Държавен вестник бр. 13, от 14 февруари 2020 г.

 

 

Семинар:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК"

23 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани актуалните правни проблеми на въззивното обжалване по Гражданския процесуален кодекс.

 

Ще бъде направен анализ на изготвянето на доклада на делото по чл. 146, ал. 1 ГПК, като ще бъдат разяснени съществените и несъществени изисквания към доклада – с оглед настъпването на процесуални преклузии относно доказателствените искания.


На семинара ще бъдат разгледани и способите за защита на въззивника и въззиваемия във въззивното производство. Специално внимание ще бъде обърнато на изчерпателността на правните доводи във въззивната жалба и отговора на въззивната жалба.
 

Ще бъде разгледано и постановяването на въззивното решение, като ще бъде направено разграничение на въззивното производство по ГПК от 1951 г. (отм.) и действащия ГПК.

 

Практически курс:

"МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ"

26 март 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

На плещите на мениджъра тежи отговорността за "стиковане" на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина. Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

МЕНИДЖЪРИ, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

 

Практически курс:

"АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ"

27 март 2020 г., гр. София, х-л “Novotel Sofia”

Практически курс:

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

Целта на обучението е участниците да придобият ясни и значителни познания относно фундаменталните теоретични постановки в областта на управлението на фирмените разходи, както и да бъдат снабдени с основните и ключови инструменти, които да им позволят ефективно да наблюдават, анализират и контролират разходите на управляваната от тях фирма или организация.

 

Национален Семинар:

"ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП)"

30 март 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

От 1 април 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) става задължително при възлагането на всички обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума -  „Негометрикс България“ ЕООД.

На 30 март 2020 г., в столичния Парк хотел Витоша,експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

 

Семинар:

"ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. СЪОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В АПК С ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОДОВ И ЗАНН"

3 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

На  семинара ще бъдат представени последните промени в Административнопроцесуалния кодекс и тяхното съотношение с промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и Закона за административните нарушения и наказания.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените в АПК, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство.

На семинара ще бъде представена и обширна съдебна практика по приложението на АПК, ЗОДОВ и ЗАНН.

 

Семинар:

"ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО. ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ"

6 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Семинар:

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Детайлно ще бъде разяснена и процедурата по попълване и подаване на декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. 

 

Национален Семинар:

"ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

7 април 2020 г., гр. София, Парк хотел Витоша

Национален Семинар:

На семинара ще бъде разгледан обстойно процеса по електронно възлагане на обществени поръчки. От 1 април 2020 г., Националната електронна платформа ЦАИС ЕОП е задължителна при възлагането на всички обществени поръчки.

На семинара ще бъдат разяснени и последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, свързани с процеса по електронно възлагане на обществени поръчки.

 

 

Курс за:

"ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)"

8, 9 и 10 април 2020 г., гр. София, Витоша Парк хотел

Курс за:

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

 
Архив
 • shoutbox

  Борислава Петрова

  Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

  "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  shoutbox

  Валентина Планкова

  Директор дирекция "Кредитиране" в International Asset Bank

  "Много съм доволна от участието си в събитието, като научих много полезни факти за инвестиционния процес във ВЕИ. Организацията беше блестяща! Положително оценявам експертните мнения, които лекторите представиха и ще се радвам да посетя ваши събития отново!"

 • shoutbox

  Адриана К. Спасова

  Управител на EQE Control

  "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

  shoutbox

  Галя Илиева

  Енерго-про

  "Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!"

.
Партньори: