• Експертни семинари

  Практически курс:

  „ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

  3 ноември 2017 г., гр. София

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  "ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

  29 септември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Национален Семинар:

  „ПРАКТИКАТА на ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” 

  6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс

  “ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ”

  16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

   
 • Експертни семинари

  Практически курс:

  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ

  9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

   
предишен семинар следващ семинар

Практически курс:

"ТЪРГОВСКО ПРАВО за НЕСПЕЦИАЛИСТИ и МЕНИДЖЪРИ"

29 септември 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

 

Практически курс:

“КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕГОВОРИТЕ”

9 октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. 

Тренингът ще Ви помогне да  постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

 

Практически курс:

“ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ”

16 октомври 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

Курсът представя практиката на търговските сделки – тяхното сключване, изпълнение, отговорността при неизпълнение и недействителността на търговските договори.

Детайлно ще бъдат разгледани най-важните договори в търговския оборот: покупко-продажбата, банковите сделки, кредитите, лизинга, наема, договора за изработка и сделките с интелектуална собственост.

Лекторът ще сподели своя опит в областта на търговските сделки, способите за сключване на печеливши договори, предотвратяването на неизпълнението на сделките и успешните стратегии за благоприятен изход на съдебни спорове.

 

Практически курс:

ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

30-ти октомври 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Практически курс:

В съвременната глобална икономика става все по-важно не само да знаеш какво да предложиш и как да се диференцираш сред морето от пазарни участници но и да управляваш процесът систематично и последователно.

С оглед на факта, че нематериалните активи, част от които са и търговските марки, придобиват преимуществена роля в този процес, тяхното разглеждане през призмата на интелектуалната собственост и способите за нейното управление и защита се превръща в едно от условията за успеха или провала на всяко бизнес начинание.

Търговската марка представлява монета с две страни - едната касае изграждането на нейната ценност в потребителското съзнание, а другата се отнася до опазване на тази ценност във времето, така че тя да продължи да генерира ползи, както за компанията, която я притежава, така и за потребителите, които я ползват.

 

Практически курс

“ТАЛАНТИТЕ: ОТКРИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

3-ти ноември 2017 г., София, хотел “Будапеща”, ул. “Будапеща” №92 А

Практически курс

Съществува силна взаимовръзка между осъществяването на програми за управление на таланта и  организационната ефективност и успех. Това, което показват изследванията е, че финансовата стойност на компаниите често зависи от качествата на талантите. Проучване на Brookings Institution  показва, че през 1982 г. 62% от стойността на средно статистическите компании се е дължала на материалните активи и само 38% на нематериалните (патенти, интелектуална собственост, марка, хора). До 2003 година тези проценти почти се разменили с 80% от стойността за нематериалните активи спрямо 20 за материалните (Cannon&McGee, CIPD, 2007, 2011).

Изследванията в сферата на организационната психология и управлението на човешките ресурси ни показват, колко е важно да обръщаме внимание на мотивацията на талантите: интересна работа, предоставяща предизвикателства и смисъл, също отворена, двупосочна комуникация и не на последно място възможности за растеж и развитие – не само вертикално, но и хоризонтално.

 

 

Национален Семинар:

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП”

6 и 7 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”

Национален Семинар:

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост. Лекторите ще отговорят на най-проблематичните въпроси свързани с неясноти в законодателството, противоречива практика и законови празнини.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Семинарът е интерактивен, със значително въвличане на участниците в лекционния процес и отговаряне на множеството поставени въпроси. 

 

 

 

Практически курс:

"ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ"

10 ноември 2017 г., София, х-л Будапеща, ул. Будапеща № 92 А

Практически курс:

Обучението включва всички възможности и ползи за бизнеса, които предлага онлайн пространството – как да  организираме и надградим фирмения сайт; социалните мрежи и социални медии – как да спечелим нови клиенти; Фейсбук реклама, имейл маркетинг – лесен и достъпен метод за печалба и още как и къде да публикуваме в Уеб пространството за да работи за нашия успешен имидж – дигитален ПР.

Поканили сме лектори, експерти в областта. Те ще разкрият похвати в тематиката, които дори не са ни хрумвали, а биха ни дали печалба, чрез забавление и малко усилия.

 
.
Партньори: